WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 12 |

«JA V. G. E R D E L I L. G. T E R E X I O F A GEOGRAFIA OPPIKIRJA ALKUAKO DtUJA VART TÖINE OSA UCPEDGIZ M O S K O V A * 1 9 3 6 - LEMINGttAC L. G. ...»

-- [ Page 7 ] --

Pitkinnä räätylöinnä v e n n u u t koit. Niitä tehhää savest.

Toin osa väest tekkööt töötä u c r e z d e n j o i s ja muis paikois.

Samal viisii, niku sekametsän zoonaas, tääl ono paljo suuria linnoja, paljo o n o zavodoja ja faabrikkoja. Joka poolee m ä n n ö ö t rauKylä steepiis.

tateelinjat. Metsästeepin ja mussanmaan steepin zooniis enemmän ellää iikraintsoja ja venäläisiä.

Rankka oli kaikkiin töötäteköviin elo Venäeel kunikkaan aikanna.

Vaa veel rankemp ku venäläisiil, oli ukraintsoin elo. Heil ei olt

•oikehutta läätä omal keeleel. Ucrezdenjois kaikin piti läätä venäeksUkraintsoin lapsiin piti oppiissa v e n n ä e n keelisiis kouluis. Ukrainan keeleel kirjoja melkeen ei olt.

Oktjabrin revolutsian jälkee j u u r i n e e muuttui ukraintsoin töötätekeviin elo. Tehtii oma Ukrainan Sovetskoi sotsialisticeskoi respublikka.

Kiiree tekahuu Ukrainan talohus ja kulttuuraelo. Ukrainan talohust a kulttuurastroitelstvaal o n o suur merkitös koko Sojuzan sotsialisticeskoita stroikkaa vart.

Löytäkää kartast U k r a i n a n sovetskoi sotsialisticeskoi r e s p u b l i k k a.

–  –  –

Kuin ennen Oktjabrin revolutsiaa käytettii mussanmaan steepin talohust.

Oktjabrskoi revolutsiaa saa kaik paremmat ja tulokkaammat m u s sanmaan steepin maat olivat suuriin pomessikkoin ja kulakkoin käes..

Köyhiil ja keskoisiil talonpojil oli vähä maata, vähä siivattaa, paljo oli mokomaisia, kel ei olt tarvittavvia maa-asuja, ei olt karjamaita ja siivattoin joottopaikkoja. Senen peräst höö olivat ain kulakkoin ja pomessikkoin rööstettävännä.

P e e n i ä talonpojan talohuksia veetii etes alkuaikoin taval, sentää se i mäni raiskaks.

Kuin Sovetskoi vallan aikanna parentuu mussanmaan steepin maatalohus.

M u s s a n m a a n steepin talonpoikiin talohukset yhtyivät kolhozoiks.

M ä n n ö ö kova voittelu kolhozoin vahvistuttamisest ja kolhoznikkoin elon hyventämisen poolest.

J o ono tehty ja veel tehhää sattoja uusia sovhozoja.

Sovhozat ollaa maatalohusfaabrikkoja. M e l k e e n kaik tööt niis — kyntämiin, kylvö ja viljankorjaamiin — tehhää masinoil.

O n o tehty sattoja ma?ina-traktorastantsioita. Masina-traktorastantsiat ja sovhozat omil traktoroil ja talohuen esimerkillisel pitämisel avittaat kolhoznikoille oikiast viijä kolhozan talohutta. Yhtperrää.

pietää voittelua polttaviin poutiinka ja tujulaisiinka.

»

Steepiis viljan k o r j a a m i s e n aikanna.

M ö ö ajamma 100 km pääs O d e s s a s t steeppiä pitkin.

Löytäkää kartalt O d e s s a.

Kuin o n o muuttunt viimäisinnä voosinna s t e e p p i !

Jokapaikkaa o n o tehty uuvvet teet. Kummaskii poolees teetä vennuut määrätyn matkan pääs toin toisestaa kaks rohoista sarkaa.

Neet ollaa pehkoissutukset. Neet hoitaat pellon tuulest ja piätttäät lumen ja vlaagan.

Yilt perrää teel puuttuut vastaa grusovikat ja traktorat. Traktorat veittäät perässää pluugia, astevoja, veittäät karassia, bensinaa, vankkuriloja tööläisiinkä. Pitkin teetä vennuu monta räätyä telefonalankoja.

Näät ettäält näkkyy poselkka. Se ono ma§ina-traktorastantsia.

Rääyys seisoot pität kirpicasarajat, neet ollaa garazat. Talveel niis seisoot saat traktorat, molotilkat ja kaikenlaiset toiset maa-asut.

Niijen takkaan ollaa sihoittunneet elokoit traktoristoja, tööläisiä ja sluzassiita vart. Keskeel ono stolovoi ja kluuba. M ö ö emmä mää stantsialle nyt. Seel o n o tyhjää. Möö a j a m m a etemmäks, naapurikolhozan pelloille, mis tekkööt nyt töötä stantsian molotilkat ja traktorat.

J o ettäält möö näämmä pilvet pöllyä ja kuulemma marinoin äänen. Ajamma likemmäs. Pellool tapetaa viljaa.

Tekkööt töötä traktoran voimaal kolt molotilkkaa. Täs ollaa melkeen kaik kolhozan meehet ja naiset. Ympäär molotilkkoja ollaa grupat meehiä. Yhet heist krapujaat vihko-tali lyhemäkkiin päälle, avajaat niitä sitteist auki ja antaat b a r a b a n n a a. Toiset pannoot säkkijä molotilkan alle, mist kerkiän sihisöfnisenkä jooksoo tapettu ja tuulattu vilja. Kolmannet yhtperrää kantaat säkkijä etemmäs tappamispaikast, mis vilja sortuitettaa.

Suurta häylyvää seeglaa mööt piättymätä jooksoo tapettu olki.

Naiset haravoivat olet molotilkan loont. M e e h e t lovkoist ottaat olen ja pannoot pressaa. Yli minutin olki lentiijää pressast suurinna kuilanpaistavinna tjuukkinna.

Aika ajalt tulloot grusovikat, pannoot säkit viljoinka koormaa ja veevät elevaattoraa.

Töö m ä n n ö justii ku faabrikaas. T u t u s t u n n e e t kolhozan t a p p o o k senka, möö ajamma etes elevaattoran poolee.

Elevaattoraa saa ono 5 km, i koko sil matal vennuut podvodat ja grusovikat tapetun viljynka.

Voittelu kuivutta vastaa.

Melkeen joka voos kunikkaan aikanna Venäeel m u s s a n m a a n steepiis hävisi kuivuest kymmeniä tuhattoja gektaroita viljaa.

Steeppiin itäosis hävisi vilja kuivist tuulist (suhoveist). Mänivät

5. G e o g r a f i a IV kl.

morskuu ja kuivivat vehnän jyvät. Niku kipetkuul poltetut, rippuivat lehet, arbuzoin, dbnjoin zavjasit kuivivat ja tokkuivat maaha plodat puist.

Sovetskoi valta pittää suurta voitteloa mokomiin poutiinka.

Levitettää mokomia kulttuuroja, kummat hyväst siitäät kuivutta.

Voitellaa mokoman maanviljelyksen poolest, mikä hoitais maas vlaagan, viijää voittelua rikkaroohoinka, kummat immööt maast paljo vettä ja kuivattaat maan pintaa.

Otetaa meeroja lumen piättämist vart pelloille. Kaikkiis kuivemmiis paikois kaivetaa kanavoja, mihe lassaa vesi likempist jokiloist ja toisist vesijoomist.

Veettömät ollaa Ala-Volgan takaiset maat. Ei oo seel j o k i j a e i k ä toisia vesijoomia. Tihit ollaa seel povvat, kuivat ollaa tuulet, pöllysäät.

Ei oo vettä, i rikkaat mussanmaan pocvat antaat p e e n e n tulon.

Vihmattommiin voosiin viljat kuivaat, pellot seisoot palaneinna, tyhjinnä.

Miljoonat gektarat tulokasta mustamultamaata hävijää turhaa.

A neet voisivat antaa kymmeniä miljonoja gentneroja vehnää. Pittää vaa olla vettä.

Volgantakaiset (Zavolzjen) mustamaasteeppilöin pittää antaa SSSR-n töötätekeville l e i p ä ä ", — niin saoi Kommunisticeskoi parttia.

Volgan jokkee liki K a m i i n a a leenöö tehty suur plotina ja vesielektrostantsia. Plotina ja elektropumput nostaat veen korkialle ja siis Volgan vesi kanavoita mööt naisoo jooksemaa Zavolzjen peltoille.

Siis Zavolzjen mustamaapocvat saavat vettä ja antaat rikkaan tulon. Muuttuu i Ala-Zavolzjen kartta — joet ja kanalat kaikkii poolii noisoot leikkaamaa senen pintaa. Ilmahtuut „järvet" ja „pruuvvat".

Löytäkää kartalt K a m i i n a n linna.

Polsikkaat maastkaivettavat ja industria. *

Mussanmaan zoonan steepit ollaa rikkaat ei ainoastaa tulokkaist pocvist. Senen maan sises ono kovast tarvittavvia maastkaivettavia — paljo o n o kivihiiltä ja rautaaruudaa.

Määrättömät kerrosket kivihiiltä ono Donan krjazas.

Löytäkää kartalt D o n a n Krjaza.

Kaikkia sitä paikkaa, mis o n o kivihiili, kutsutaa Donan kivihiilibasseinaks, tali Donbassaks. Donbassast itäpoolee, Dnepran joen takkaan, liki Krivoi Rogan linnaa ja Krbmas liki Kercin linnaa ollaa s u u r e t sapasat rautaaruudaa.

Кгыпап poolsaareel kaivetaa soolaa.

Löytäkää kartalt täs mainitut paikat, kus kaivetaa rautaruudaa. Löytäkää Krivoi Rog, Kerci.

Donbass, Krivoi Rog, Kerci ollaa suuremmat industriaraijonat.

<

–  –  –

Tääl ono kymmeniä ja kivihiili?ahtoja, rautarudnikkoja ja metallurgiazavodoja.

D o n b a s s ennen ja nyt.

D o n b a s s ei olt ain mokoma, kuin se o n o nyt.

Ennen, männeil ajoil, tääl oli kesäl elotoin, palant steeppi.

Vaa karjat toittuivat seel ja paikoittee puuttuivat leipäviljaa! kylvetyt pellot.

Kellee ei pitänt maan sises olevaa kivihiiltä.

No vot m ä n n e e n voosisaan keskiajal alettii tehä rautateitä, alkoi kiiree tekahua industria. Tarvittavaks tuli polttomateriala ja rauta.

Kiiree saivat kapitalistat tiitää D o n b a s s a n kivihiili—-ja rautaruudarikassoksist. Alettii ostaa D o n b a s s a s t maita ja tehä sinne paht o j a ja metallurgiazavodoja.

Kymmeniä tuhattoja köyhistynneitä talonpoikia tuli tänne ja noisivat ?ahtjoraks ja metallurgiazavodoin tööläisiks. Alkoivat kasvaa zavodoin h o o n e e t. Alkoivat pallaa eri paikois domnat. Venuivat joka poolee rautateijen relssat. Alkoivat joossa niitä mööt platformat kivihiilen ja rautaruudanka.

T ö ö k i v i h i i l i j a h t a a s e n n e n. M a t a l a a s ja piinmiääs k a i v o k s e e s tööläin tihtii selällää lohkoi hiiltää Kitsaita ja mataloita k o r i d o r o j a mööt veitti hää saaniis hiiltä v a g o n e t k o i n looks. Laihat h e p o i s e t veittivät v a g o n e t k o j a hiilenkä n o s t o k l e t k a n looks.

Kokonaiset linnakkaiset elolacugoja plotnast ympäröittiit, §ahtat ja zavodat. Niis elivät tööläiset.

13 tunnia suutkiis tekivät höö töötä nooskiois §ahtois. Kaik töö tehtii käsil. Obu§ka ja kailo olivat tööläisen kaik tööasut. Groo§at saivat tööläiset palkkaa omast tööst, a kapitalistat heijen tööl rikastuivat.

T ö ö k i v i h i i l i j a h t a a s n y t. Suurees k a i v o k s e e s elektrivalos t e k k o o töötä b r i g a d a.

Kaivomajiriaal leikataa hiiliplastoja. M e h a n i c e s k o i buravaal t e h h ä ä aukkoja, uuttuja.

Pannaa repivää materialaa, ja revitettää, ammutaa I iiliplasta. Visotaa lohottu hiili z o l o baa, k u m p a a m ö ö t hiili j o o k s o o v a g o n e t k o i h e. Elektrovosa veittää hiile t nostokletkan looks.

Ei tunneta nyt vanhaa D o n b a s s a a.

Vanhoist peremeehist — kapitalistoist — ei jäänt jälkiäkkää. Donbassan loonnon rikassokset, ?ahtat, zavodat ollaa Sovetskoin sotsialistkoin respublikan ommia. O n o tehty k y m m e n i ä uusia sahtoja, ono uuvvestaa tehty, levennetty ja stroitettu uusia metallurgiazavodoja.

Uutta viisii ono muutettu i töökii ?ahtois.

Sahtoihe o n o lastu paljo kaivoma?inoja. Melkeen kaik töö tehhää ma^inoil. §ahterat alkoivat tehä töötä ei hajallaa yksinää, a organisovannoist, brigadois.

Muuttui D o n b a s s a n tööläisiin elo. O n o tehty paljo uusia valkioja kotija tööläisiä vart. Joka paikaas o n o stolovoit, faabrikkakuhnit, lapsisaadut, jaslit. Koit ollaa ympäröitetty parkoil ja saaduil. Laahitaa v o d o p r o v o d a a (vesitruppia) ja kanalisatsiaa, tehhää saunoja.

Dnepran elektrostantsia (Dneproges). Löytäkää kaitalt D n e p r o g e s.

Paljo voimaa pittää olla sitä vart jot panna tuhatat §ahtois, Donbassan ja Krivorozjen zavodois olevat masinat liikeelle. Veel enemmän voimaa pittää olla siis ku panna käymää neet zavodat ja ^ahtat mitä nyt vast tehhää, tali noissaa tekömää.

Mist ottaa niin paljo v o i m a a ?

Suuret sapasat voimaa (energiaa) ono liki -—itse loonnoos. Se energia o n o Dnepran jookseviis vesis. Suhinan ja suuren äänenkä, lankijees porogast porogaa (koskest soskee) jooksi tääl muistamattomist ajoist Dnepran joki.

Suuren töö n voisivat tehä senen veet, jos panna se lankiimaa kerraas yhest paikast ja suurelt korkehuelt.

Monta vootta tekkiit töötä pravitelstvan käskyst inzenerat, jot reknata zadaca, kuin voisi käyttää Dnepran energiaa, i tulivat siihe, jot pittää tehä Dnepraa suur plotina ja gidroelektrostantsia.

Viis vootta päivittee ja öittee tuhatat tööläiset ja inzenerat pitivät voittelua D n e p r a n kera.

Paljo rankkuutta piti voittaa plotinaa t e h h e e s.

Piti joki osittee aijoittaa puuseiniil, p u m p p u u s s a siis aijoitetuist paikoist vesi pois ja tehä niis töötä, ain hervitees, jot jookseva vesivirta pääsöö sissee ja hävittää kaik töön ja itse tööläiset.

Aijoitettii Dnepr suureel plotinaal ja plotinan looks tehtii gidroelektrostantsia.

Longahti Dnepr plotinaa ja läksi suurii rautatruppii, mihe oli laahittu elektrostantsian turbinat. Vesi suureel voimaal röömähti truppii ja löi turbinoin veeruin lopastiloihe ja alkoi pöörittää niitä.

Alkoivat tehä töötä elektromapinat i läksi elektrovoima elektrostantsiast rautalankoja mööt jooksemaa kaikkii poolii.

Dneproges.

D n e p r o g e s a n elektrovoima noisoo tekömää töötä 18 miljoonan tööläisen eest. D n e p r o g e s a n töö ei oo vaa siin, jot panna k ä y m ä ä sahtoin, D o n b a s s a n ja Krivorozjen marinat. Liki Dnepraa kasvaat uuvvet cuguna-, teräs-, alumini-, m a f i n o i n t e k o - ja himiceskoit zavodat. Neet kera noisoot tekömää töötä D n e p r o g e s a n voimaal.

Suuret Dnepran porogat (koset) peittyit veen alle. Nyt pitkin Dnepran jokkia voivat hyväst käyvä parahodat ja toiset laivat.

Kaivetaa D n e p r a n rannan kuivia steeppijä. Lassaa kanaloihe vesi. Elpyyt steepit ja noisoot antamaa suuren tulon. Noisoo D n e p roges tekömää töötä koko voimaal, laskoo energiaa sovhozoihe ja kolhozoihe ja alkaat tehä töötä niijen peltoil elektropluugat.

Upraznenja. Viiruttakkaa konturakartaal mussanmaan steeppiin z o o n a. Kirjuttakkaa konturakartaUe niijen j o k k i i n nimet, mit j o o k s o o t läpi m u s s a n m a a n s t e e p p i i n.

Merkitkää karttaa D o n b a s s ; linnat: Krivoi Rog, Kerci.

Merkitkää karttaa — D n e p r o g e s, K a m i i n a n plotina.

–  –  –

Kaks kuuta miä olin kuiviis steeppiis. Ympäär minnua, kuin vaa näki silmä, venui yhenlaajain lakkia tasanko. Ei kavvaa olt steeppi kevväen kirjavaas vattiis. Kiiree kukkivat senen kevätkukat, i ensimäiset kesäiset varit päivät kuivattivat rohoiset rohot.

Vaa polbni ja burjana siitivät kesävarria. Steeppi oli harmaakeltain, pöllykäs. Kokonaiset pöllypatsaat noisivat ja lensivät kovas tuulees etes.

Peittiisivät varist elokkaat. Yhet sysälikot vaa jooksivat polbnin varsiin välis.

Välimittee korjahuisivat pilvet, iski tulta, jyrisi, tipsahtelivat ensimäiset sorriat vihmatilkat. Suur tuuli vei pilvet yli, i steeppi taas, niku ennenkii, seisoi kuivanna ja pöllykkäännä.

Seel i tääl paistoivat pitkin steeppiä valkiat pläkit — soloncakat (soolapaikat). H e e n o o l kooreel täs soola peitti maata, i nävttiis, niku olis lumi sitä peittänt.

Paikoittee soolajärvet paistoivat päivyees.

Tääl oli tyhjää, väetöintä. Vaa välimittee ettäält näkyivät kasahhoin kibitkat, hepoistabunat i lammaskarjat y m p ä ä r niitä. Välistää veel näkyivät tutkija-razvetcikkoin valkiat palatkat ja b u u r a v i ^ k a t.

Kuiviin steeppiin loonto.

Maan päälys k u i v i i s steeppiis. Katsahtakkaa karttaa: ei joka paikaas oo yhenlain maanpäälys kuiviis steeppiis. Kuiviin steeppiin länsipooll o n o tasain alanko, mikä laskiijaa Kaspian meren poolee.

Itäpooli ono tasain ylänkö peeniin mäkkiinkä.

Kuiviin steeppiin tasain päälys konsleenöökii oli meren pohj a n n a. Sen, jot se on olt meren pohjaan, näyttäät ussiat soolajärvet, soolamaat ja maonkottaiset, mitä trehvataa maast.

Kliimatta. Kuiviis steeppiis kesä o n o varimp i kuivemp, ku mussantnaan steeppiis. T ä n n e harvaa tuuloot Antlantin o k e a n a n nooskiat tuulet. Vihmoja kesäl melkeen ei oo ensikää. Tihtii tuuloot kuivat i varit tuulet — „suhoveit". Varist maa kuivaa i lohkijelloo. Tääl talvi o n o lyhhyemp, ku mussanmaan steeppiis, vaa se o n o surovoimp. Talveel tihtii ollaa lumituisut, säät. Lopputalveel tihtii puuttuu olemaa steepiis paljas jää, gololeditsa, koko steeppi kattiijaa jääkerrokseel.

Joet. Kuiviis steeppiis jokija o n o vähä. Suuremmat niist ollaa:

V o l g a j o e n alavirta, Ural ja Emba.

щ

–  –  –

Kesäl joet kovast kuivaat, joet mataloittuut. Loppukesäl niin suurees joes, niku Uralaas, jokilaivoil o n o kehno aijaa. P e e n e t joet kaikkinee kuivaat. Paljo jokija kuiviis steeppiis evät virtaa merree, vaa hävijäät liivoihe tali jooksoot peenii järvii.

Löytäkää kartalt mainitut joet.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 12 |


Similar works:

«SUPREME COURT OF MISSOURI en banc In re: Eric Alexander Farris, ) ) Respondent. ) No. SC94418 ) ) ORIGINAL DISCIPLINARY PROCEEDING Opinion issued September 8, 2015 The Office of Chief Disciplinary Counsel (“OCDC”) filed an Information in two counts charging Respondent Eric Farris (“Farris”) with various violations of the Rules of Professional Responsibility (the “Rules”). 1 The Advisory Committee of the Supreme Court of Missouri appointed a disciplinary hearing panel (the “DHP”)...»

«FOR PUBLICATION UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT CLARENCE EUGENE JONES, No. 12-35131 Plaintiff-Appellant, D.C. No. v. 6:09-cv-00029TC MAX WILLIAMS, in his official and individual capacity as Corrections Director for the Oregon Department OPINION of Corrections; COLLETTE PETERS, in her official capacity and individual capacity as Inspector General of Oregon Department of Corrections; TIM O’CONNORS, in his official capacity and individual capacity as Administrator of...»

«This PDF Version of Freedom of Expression: Overzealous Copyright Bozos and Other Enemies of Creativity is licensed under a Creative Commons License. McLe_0385513259_7p_all_r1.qxd 12/7/04 11:28 AM Page ii McLe_0385513259_7p_all_r1.qxd 12/7/04 11:28 AM Page iii M OF® EDOSION FRERES EXP Overzealous Copyright Bozos and Other Enemies of Creativity KEMBREW McLEOD DOUBLEDAY NEW YORK LONDON TORONTO SYDNEY AUCKLAND McLe_0385513259_7p_all_r1.qxd 12/7/04 11:28 AM Page iv PUBLISHED BY DOUBLEDAY a division...»

«Troubleshooting Guide For Vacuum Systems TROUBLESHOOTING Rotary Vane ROTARY VANE VACUUM SYSTEM IF YOUR SYSTEM IS DOING THIS: Providing a low level of performance. WE SUGGEST YOU CHECK THIS: A. If your system is equipped with a vacuum relief valve, it could be stuck open. The purpose of the relief valve is to open to atmosphere if the vacuum level achieved exceeds the desired level, thereby protecting the pump and other system components. However, if the vacuum relief valve seat is dirty or...»

«www.ahrq.gov What's New | About | Site Map | FAQ | Help | Submit Innovation | Contact Us Search Help E-mail Share Service Delivery Innovation Profile Electronic Specialist Consultations Reduce Unnecessary Referrals and Wait Times for Specialty Appointments for Uninsured and Underinsured Patients Comments (0) Contact the Innovator What They Did | Did It Work? | How They Did It | Adoption Considerations Snapshot Summary L.A. Care Health Plan (a public health plan serving Medicaid beneficiaries)...»

«This is an office consolidation of By-Law 174-10 and amendments thereto. For accurate reference you should consult the original by-laws that are retained by the Clerk BY-LAW NUMBER 174-10 (As amended by 53-11 & 47-12) -ofTHE CORPORATION OF THE COUNTY OF BRANT To provide for the licensing and regulation of animals in the County of Brant WHEREAS Section 5(3) of the Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25, as amended, provides that a municipal power shall be exercised by by-law; AND WHEREAS Section...»

«The Banter Issue 6 March 2016 The Newsletter of Keith Grammar School, School Road, Keith, Moray, AB55 5GS : (01542) 882461 : admin.keithgrammar@moray-edunet.gov.uk : www.keithgrammarschool.co.uk @KeithGrammar Moray Young Citizen Awards 2016 Congratulations to: Joanne Hendry, Louise Regazzoni, Kevin Duncan, Caitlin Croft and Ellie Broadley On the evening of Friday, 18th March 2016, the Moray Young Citizens Awards 2016 were held in the Mansefield Hotel in Elgin. Ellie Broadley and Joanne...»

«New financial schemes for European transport infrastructure projects Interim Report Authors Former European Commission Vice-president H. Christophersen Professor K. Bodewig, European Coordinator Professor C. Secchi, European Coordinator This report includes considerations and proposals for future reflection and potential development in line with the opinion of the Authors and does not constitute an official position of the European Commission. The projects identified in this interim report have...»

«Chapter 4 Updating by Conditionalization Up to this point we have discussed synchronic credence constraints—rationallyrequired relations among the degrees of belief an agent assigns at a given time. This chapter introduces the fifth (and final) core normative Bayesian rule, Conditionalization. Conditionalization is a diachronic rule, requiring an agent’s degrees of belief to line up in particular ways across times. I begin by laying out the rule and some of its immediate consequences. We...»

«BIBLIOGRAPHY A. Books Abdul, Aziz and David D. Arnold. Decentralized Governance in Asian Countries. London : SAGE Publication 1996. Adhikari, Devi Prasad. “Basis for Democracy: Local Self Governance” in Ganga B. Thapa (ed.) Good Governance: Basic Foundation of Local Democracy. Kathmandu : POLSAN 1999. Adhikari, Yagya Prasad. Local Governments in the Absence of Peopel Representatives (Janapratinidhibiheen Sthyaneeya Sarkar: Eka Adhyayan), Lalitpur : Bikendrikaran Sallahakar Sahayog Ekai,...»

«ii Making Gender-Just Remedy and Reparation Possible Making Gender-Just Remedy and Reparation Possible: Upholding the Rights of Women and Girls in the Greater North of Uganda FIC  Isis-WICCE iii Publishers: Isis Women’s International Cross Cultural Exchange, Plot 7 Martyrs Road, Ministers Village Ntinda, Kampala, Uganda Feinstein International Center, Tufts University, 114 Curtis Street, Somerville, Massachusetts, USA 02144 Copyright 2013 “All rights reserved” Title: Making Gender-Just...»

«Cite as 2016 Ark. App. 75 ARKANSAS COURT OF APPEALS DIVISIONS II & III No. CV-15-305 GREGORY L. PELTS February 3, 2016 Opinion Delivered APPELLANTS APPEAL FROM THE LONOKE V. COUNTY CIRCUIT COURT [NO. 43DR-13-649] SHELLY A. PELTS HONORABLE WILLIAM PRICE APPELLEE FELAND, JUDGE AFFIRMED IN PART; REMANDED FOR CLARIFICATION IN PART CLIFF HOOFMAN, Judge Appellant Gregory L. Pelts (AGregory@) appeals from a December 22, 2014 divorce decree filed by the Lonoke County Circuit Court in favor of appellee...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.