WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |

«JA V. G. E R D E L I L. G. T E R E X I O F A GEOGRAFIA OPPIKIRJA ALKUAKO DtUJA VART TÖINE OSA UCPEDGIZ M O S K O V A * 1 9 3 6 - LEMINGttAC L. G. ...»

-- [ Page 2 ] --

Yllääl taivaal lensi a e r o p l a n a. Näki lentäjä hylkeinlezitöskohan i radiota möitä antoi veessin jäänlohkojalle. Koht ettääl näyttiijää jäänlohkoja. Jot ei arassuttaa hylkeitä, hää piättyi suurelle matalle hylkein lezitöspaikast. Ohotnikat p a n n o o t päälle valkiat halatit i m ä n n ö ö t jään päälle. Hiljaa pyssyt käes röömiit höö likemmäs hylkeitä. P a r e m p a m p u j a o n o etimäisennä. Tarkaal looiil päähä hää tappaa hylevahin.

Alkuu sukkela ammukki, i kiiree sattoja hylkeitä lezzii tapettunna.

A m p u j a t liikkuut etes.

Ampujiin jälest kulkoot kiskojat. Niil käsis ollaa suuret veitset.

H ö ö kiskoot tapetuilt hylkeilt nahkoja ja rasvaa. Siis tulloo jäänlohkoja, lastajaa saaukin i m ä n n ö ö toisee lezitöskohtaa. Siint radiota möitä jo lentäjä laittoi veessin.

Kalaproombslat.

Kolskoin poolisaaren p o h j a r a n n a a l eri paikois ollaa ripakkoin seisokkipaikat, kalabaasat.

L ö y t ä k ä ä SSSR-n kartast Kolskoin poolisaari.

Tihtii t ä n n e tulloot seili- i motorialukset i seisottuut zalivaa ankkurille. Yhet toovat kallaa, toiset ottaat pripassua, nevvoa, i söökkiä kokkija vart ja jällee m ä n n ö ö t pyytöö.

Kons alkuu pyytö, kallaa väitetää ilman otsaa.

Lassataa pristanille, laahitaa bockii, siputettaa soolaal ja laitetaa sklaadaa.

Treska e n e m m i t t e e kulkoo sakkiaas, ussioja kilometroja pitäs i levviääs partiis. Sil viisii m ä n n ö ö i seltikii. Hää pittiijää likemmäs rantoja i m ä n n ö ö hiljaisii zalivoihe.

Siil hänt salpataa nootiil i pyyvvetää haaviloil, säkkilöil i uhluloil.

Kallaa kuivatettaa, soolataa i kaptitettaa.

Kaikkiis suur p y y t ö m ä n n ö ö traulera-aluksiis. Uus sovetskoi traulera o n o kokonain ujuva zavoda. Hää pyytää treskaa i tekkoo s e n e n valmiiks produktaks.

Kuin vaa traulera lähtöö aukinaiselle merelle, alkaa tehä töötä hänen radiostantsia. Radista sitohuu kaikkiin trauleroin kera, kummat sil ajal ollaa merel, i s a n n o o niille kuin m ä n n ö ö pyytö ja s e n e n mukkaa kapteeni valitsoo pyytöpaikan.

Traulera lähtöö merkittyy punktaa. Merree lassaa tralli (erilain verkko). Traulera liikkuu etes i pyytö alkaa.

Yli tunnin tralli nossetaa plokkiloi! paaluhan päälle i kala aimalissenna m a s s a n n a „jooksoo" paaluhan päälle. J o k k o tunni noisoo tralli i nostaa kallaa tuhattaa killoo saa.

Alkuu kalan mukkoittammiin. Töö m ä n n ö ö kettinää. Yks matK a l a n p v y t ö trauleraal.

rossi ottaa suureel vilkaal treskan i nostaa senen puhtaan i karraal katetun kannen tali lavvan päälle. Toin louhkaal kerveen u r p a h o k sel leikkajaa kalalt pään i päätöin kala liukuu etes lakkiaa i paistavaa k a n n e n päälyst möitä. Täst häntä ottaat lovkat käet, leikkajaat terävääl veitseel vatsan i puhastaat sisukset. Kala m ä n n ö ö käsist kässii. H ä n e s t kisotaä nahka, lohoitaa pitkin i poikin ja otetaa pois selkäpii. Kalan pehmiät paikat soolataa ja viijää r u u m e e.

Täs samas trauleraas rootoloist tehhää l u u j a u h o a. A treskan maksoist sulatettaa kalanrasvaa, kumpa o n o praavitos- ja söökkisredstva.

Pohjain meritee.

Paljo loonnon rikassoksia o n o meijen Sojuzan p o h j a p o o l e e s.

M o n e n tuhatan kilometran levehykseel v e n n u u t ikkäiset metsät, a niis ono paljo kallist pu§noita zveeriä. Ussiois paikois ono lövvetty hiiltä, neftiä, grafittaa ja toisia polsikkaita maastkaivettavvia. No millaist teetä möitä saap tuuvva neet rikassokset, suuren ajamattoman tundran ja taigaan läpi?

Katsokaa Sovetskoin Sojuzan kartan päälle. Suuret paljovessiiset joet ussioist paikoist leikkajelloot Sojuzan p o h j a o s s a a i veevät ommia vesjää p o h j a n poljarnoihe merrii. Niijen merilöin yli kesäajal voip päässä ikä, samoi etempäiseekii, meijen Sojuzan pohjarannan punktaa i toisii maihe.

No rankka i kamela on seilaamiin P o h j a n poljarnois meris. P a l j o laivoja heis sai hukkaa, paljo laivoja rikkoivat jäät.

Sovetskoi pravitelstva otti itseen päälle tutkia hyvin neet meret i laatia hukatoin meritee pitkin SSSR-n pohjarantaa. Sen peräst ikä voosi laitetaa sinne ekspeditsiat voimakkail jäälohkojiil i aeroplanoil. Neet tutkiit pohjan merilöjä.

Saarii o n o stroitettu paljo poljarnoita stantsioita, kummat pittäät yhtäläisiä tarkastuksia ilman i poljarnoin jäijen liikkumissiin ympäriil.

H ö ö antaat veessin omist tarkastuksist radiota möitä kaikille laivoille, kummat seilajaat p o h j a n m e r t ä möitä.

Viimäisiil voosiil Sovetskoit jäänlohkojat väittäät Karskoita mertä möitä paljo ulkomaijen torkulaivoja.

Monta sovetskoita ekspeditsiaa jo mäni yli P o h j a - J ä ä o k e a n a n meijen Sojuzan rantoja pitkin yhes kesäs. Kesäl 1935 vootta Murmanskast Vladivostokkaa mäni kymmeniä sovetskoita parahodia.

P o h j a n meriteen neljääs kohas ollaa voimakkaat jäänlohkojat.

H ö ö noisoot saattamaa parahodia poljarnoin meren jäijen läpi.

L ö y ä t k ä ä kariasi „Sibirjakovan", „ L i t k e n ' e k s p e d i t s i o i n teet ja niijen parahodiin teet, kummat kesäl 1935 v. mänivät P o h j a n meriteetä möitä.

No poljarnoit meret veel evät oo hyvin tutkittu ja monis paikois seilaamiin veel o n o opasnoita. Senen peräst poljarnoin merriin tutkimus m ä n n ö ö tähä saa. Laahitaa uusia ekspeditsioja. Kaikenlaajaisii paikkoihe stroitetaa uusia poljarnoita stantsioja.

Valjo ono elo poljarnois stantsiois. Rankka o n o seilaamiin poljarnoin meren jäis. Paljo raskahust, vollia o n o niil saoil sovetskoil töötätekeviil, merimeehiil i tutkijoil, kummat voitteloot valjon Jää-okeanan loonnon kera Suuren p o h j a n meriteen poolest, meijen poljarnoin zoonan o m m a a m i s e s t.

T ö ö j o u t o a j a l. Katsokaa kasetoist. kuin mänivät poljarnoit ekspeditsiat täi vooeel, merkitkää kartalle flakuloil niijen matka.

„Celjuskinan" pohhoota.

Lukijees k o k o aika tarkastakkaa kartast.

1933 vooeel augustikuus Murmanskast läksi suur poljarnoi parahoda „Celjuskin". Hää vei ekspeditsiaa tutkimaa P o h j a n meriteetä. Ekspeditsian nacalnikkanna oli tunnettu tiitomees, poljarnoi tutkija O. J. §midt. P a r a h o d d a a vei tunnettu poljarnoi kapteeni Voronin.

Ensimäiset jäät. Ensimäiset kaks päivää „Celjuskin" m ä n n ö ö Barentsan mertä möitä. O n o tyyni. Lämmä. Aika ajalt vastahuut suuret kalameehiin alukset. Välilt, vettä leikkaajees, näyttiijää m e r e n pinnalle kiitän selkä.

2. O e o g r a f i a, IV k l.

Kolmanneel päivääl parahoda likenöö Novaja Zemljan kivirantoja.

Prolivaa möitä saariin välist m ä n n ö ö parahoda Karskoi merelle.

Karskoi meri vastajaa p a r a h o d d a a jäil. Kiiree „Celjuskin" on aimallissiin jäijen sises.

Jäät suureel voimaal löövät parahodan laitoja.

Tihtii vaihtaa matkakurssia kapteeni Voronin ja sil viisii höplentää jäijen urpahoksia. No vähä se avittaa. Eisimäisees vastahoksees suuriin jäijen kera „Celjuskin" saap laitaa uutun, aukon. Täytyy tehä remontta. Viimäin jäät tulloot läpipääsemättömiks. „Celjuskinan" täytyy piättyssä. Kutsuttu radiota möitä „Krasin" veemää sitä rankoist jäist.

Parahoda jatkaa rankkaa matkaa. Minutikskaa piättymätä m ä n n ö ö parahodas organisoitu tööelo. Tarkkaa vahtii meren päälle kapteenin sillan päält kapteeni. Ööl i päivääl kuuluu §turmanan komanda.

Ööl i päivääl seisoot parahodan kattiloin loon ma§inistat. J o k k o neljän tunnin yli vaihtuut matrossoin vahtat. Piättymätä tekkööt töötä tiitomiihet.

V e e n o o kulkoo parahoda Karskoin mertä möitä. Ku päässää pois jäist, ni hää puuttuu turpiasse tomakkaa, ku mättiijää pois tomakast, ollaa läpipääsemättömät jäät. Viimäin, seitsentoist k y m m e n ä n n e e l päivääl, parahoda likenöö Celjuskinan nennää. I millain ilo! Tääl hää vastajaa viis Sovetskoi Sojuzan parempaa poljarnoi laivaa.

„Celjuskin" Cukotkan meren jääplenus. Celjuskinan nenän takkaan 10 s u u t k a a parahoda m ä n n ö ö piättymätä Beringan prolivan poolee. J o ono liki Vrangelin saari, a senen takkaan viimäin meri, Cukotkan meri. No se ono samoi r a n k e m p teen osa. „Celjuskin" taas puuttuu rankkoihe jäihe.

Likentellöö talvi. Jäät alkaat jäätyä. Ain v e e n o m m a s t i veenommast kulkoo parahoda. Tihtii jäät niin lykkäjäät parahoddaa, jot se liikkuu etes heijen lykkähökseel.

No vot lopuks o n o jo Beringan p r o l i v a...

Äkkistää ihan oottelomata jäät lutistuut takas i veevät parahodan jällee Cukotkan m e r e l l e... Tulloo talvi i kaikkinee sittoo jäät. Parahoda vahvast jäätyy jääpeltoo. Täytyy veettää talvi jäis. Sammutettaa topkat, jot hoitaa polttomaterialaa.

No halliast celjuskintsat evät vastaa talvia. Veel suuremmaal voimaal tekkööt tiitomeehet töötä. Kaik tarttuut kovvaa oppitööhö.

„Celjuskinan" hukka. J o e n e m m ä n kaht kuuta veettää „Celjuskin" Cukotkan meren jäis. Suuren jääpellon kera kulkoo hää mertä möitä. Mertä kattavat jääpellot mättiijäät toin toiseen päälle. Loisun ja rätinän kera lohkijelloot ja murentelloot jäät.

J o mäni dekabri, janvari. J o ono 13-s päivä fevralia. Elo „Celj u s k i n a s " m ä n n ö ö kuin ain, vaik tihtimpää kuuluut jään u r p a h o k s e t i rätinä. No sille kaikelle oppihustii.

Vaa p a r a h o d a n komandnoi sostava §midtan ja Voroninan kera tarkkaa vahtii jäitä. I ei ilman syytä.

Äkkistää kahen tunnin aikanna päivääl kuuluu kamela urpahos, i s u u r jääkromppi ryymähtäis „Celjuskinan" päälle. P a r a h o d a n laitaa tuli suur lovi.

C e l j u s k i n a n " hukka.

Annetaa käsky lassata jäälle kaik sapassut. Yli monikkaan sekunnin kaik ollaa paikoillaa i lastaamiin m ä n n ö ö suureel houl. Ei oo hääräämistä eikä mörryä.

Uus jäijen t u p p a h o s p a r a h o d a n päälle. Lohkijelloot yks toiseen jälest rautaiset [aivan opsivkat. P a r a h o d a n kura laita ono revitetty.

Vesi alkaa päässä sissee. „Celjuskin" uppojaa. Kaik senen hyvin näkkööt. Ei mörryä eikä itkua. Töö jatkuu. Kiiree kaik tarpevalliset sapassut, tiitopriborat i materialat oltii jään pääl. No vot parahodan nenä alkaa uppoossa. P a a l u b a n kattaa vesi. Kuuluu komanda: „Kaikin jättää laiva". Laivan nenä selvää m ä n n ö ö vettee. P e r ä k o h o j a a yllää veen päälle. Viimäisennä tulloot parahodast pois §midt ja kapteeni Voronin.

Veel monikas sekunti i „Celjuskin" peittiijää jäijen alle.

Laageri jäälontin pääl. Parahoda uppois, väet jäivät ilman \ a r j o a jääpustbnjaa. O n o pimmiä. Vaahto. Valjo pakkain. Ruttoo laahitaa radiomastia, venutettaa palatkoja. Raataa o n o rankka, ei oo s t r u menttia, evät painu pakkaisest sormet, tuuli kaataa jaloilt, vaahto sokajaa silmiä. Viimäin väsyneinnä, kastuneinna i jäätöneinnä kaik mättiijäät palatkoihe i nukkuut rankkaa u n n e e.

H o o m u s toop ootteloksen h o i j o s t : radiostantsia Uellenas (Cukotkan poolisaari) kuuloo celjuskintsoja. Smidt radiota möitä antaa tiitaä Moskovaa „Celjuskinan" hukast.

„ H o i j e t a a... Pittää vaa p i t t i i s s ä "... t u u m a a j a a jokahiin.

Vähittee elo alkuu laatihussa. Laagerin päälle kohojaa punain flaku.

Tulloo radiota möitä veesti Moskovast, jot a p p u u laitetaan a e r o p l a n o j a, dirizablit ja j ä ä n l o h k o j a „Krasin".

Nastrojenja kaikiil o n o veel potremp. Aletaan noissa etsimää ja puhastammaa laksuloja aeroplannoin laskiimista vart.

Mut jääpelto, kumman päälle asettui laageri, koko aikaa liikkuu.

To seel, to tääl ilmahtuut suuret lohkenokset, kromppihuut i veerööt suuret jäälaineet. Yks toiseen jälest Iohkijelloot a e r o d r o m a t.

Jäälaine rikkoo kuhnin, a toin rikkoo barakan. Kerran vähäist ku ei mänt jään alle radiomasti. Joka minutiil laageri oli riskiil. A api ei töö. H ä m m e n t ä ä t vaahot ja tomakat. J o melkeen kuu o n o ku kulkoo mertä möita ujuva laageri. No aintakii celjuskintsat evät lankii hengeltää. Bolj§evikkoin uporstvanka höö voitteloot jäijen kera ja tutkiit cukotkan mertä. Kommunistat ja komsomoltsat ain ollaa ees, samoi rankaas ja tarpevallisees töös. Potraa nastrojenjaa vart tehhää lukuajat, tiukut, lauletaa i lassaa seinälehteä „Emmä antii".

Viimäin kerran laagerin päälle ilmahtui purgan i tomakan läpi pääst aeroplana. Ensimäin partti celjuskintsoja o n o hoijettu.

No purga ja tomakka koventuut. T ä y t y y taas ootella. Koko kuun veel m ä n n ö ö kova voittelo jäijenkä ujuvaas laageriis.

Koko Sovetin Sojuza kovast katsoo kasettoja möitä, mitä tekahuu, ettäisees itäpohjaas.

Kaik terppimättömäst ootteloot hiljaisia ja selkiöjä ilmoja Cukotkan merel.

Viimäin jo aprelin lopul tulliit sellaiset päivät. Yks toiseen jälest laskiijaat aeroplanat jäälle i veevät parvessaa celjuskintsoja. Apreliil lentäät viimäiset kuus henkiä. Kaik ollaa hoijettu.

Hyvin meelin vastajaa celjuskintsoja i heijen hoitajia gerojalentäjiä koko maa.

„Celjuskinan" hukka ei piättänt P o h j a n meriteen tutkimista. Yli 5 kuun jäänlohkoja „Litke" mäni koko P o h j a n meriteen Beringan prolivast Murmanskaa saa.

N ä y t t ä k ä ä kartast „ C e l j u s k i n a n " liukkapaikka.

Poljarnois stantsiaas.

Rankat usloviat ovat talvehtijoil poljarnois stantsiois. Mut neet hyvin arvajaat kuin ono tarpevalliin pohjan poljarnoin merriin tutkimiin ja h ö ö potrast siitäät rankan poljarnoin elon jäijen sises i udarnoist tekkööt ommaa töötä.

Näät mitä läkkäis radiota möitä poljarnoin stantsian elost FrantsJosifan maast yks s e n e n stantsian talvehtija.

„Kuunnelka, kuunnelkaa. Läkäjää Frants-Josifan maa. Paraikaa meil o n o poljarnoi öö. J o kaks kuuta se v e n n u u.

Koin tukkais suuriil lumihankiil, lumi tukkajaa ikkunat ja ukset.

Joka päivä heijen eest pittää viskoa lunta. Välimittee noisoo nil mokoma tuuli, jot jäätyttäväl pakkaiseel p u h h u u tuvan sises.

Lumitrappuja mööt, fonari käes mättiimmä ylös hankiin päälle, jot kävvä kladovois tali sarajaas ottamaas polttomaterialaa.

Katsomata ilman päälle, stantsian tööt männää etes ilman регегьvoja. Samal määrätyyl aikaa, peen fonari käes, melkeen tuntumata pimmiääl poljarnoil ööl, lähtöö tarkastaja plo§§adkalle, P o l j a r n o i stantsia.

tarkastammaa ilmaa. M o k o m a n fonarinka toin tarkastaja joka tunni käyp tarkastuspriborin loonna, kumpa on pantu jään päälle m e r e n katsomist vart.

Yli 15 minutin käyp dezurnoi katsomaas poljarnoi paistoa.

Kois kera m ä n n ö ö töö. Laboratorias vesseläst tikkaat tunnit i priborat, kummat itse kirjuttaat.

Koridoras tehhää p o h o d n o j a venneitä, painetaa kabloja saanija vart, valmissettaa zveerin nahkoja.

Kuhnjaas poovari helisöö kastrulliinka.

Radiota möitä perrää iltaisen kuntelemma iltakasetin peredacaa ja konserttia, tiukamma §ahmattaa, §askaa, luemma kirjoja.

K ä s k y t ö ö. SSSR administrativnoist kartast katsokaa, miltaisiis saariis ollaa p o l j a r n o i t stantsiat.

Pohjan poljarnoin oblastin vlijanja meijen ilmaa.

Tiitotarkassokset näyttivät, jot pohjapoljarnoin ilmast kovast pittiijäät meijen ilmat. P o h j a p o l j a r n o i oblasti o n o suur holodilnikka, kust tulloot meille kylmät tuulet. Min e n e m m ä n korjahuu jäätä J ä ä o k e a n a s, sen kylmemp ono meil.

Poljarnoi oblastiis kaikiis paikois ei oo yhenlaajain kliimatta. Sooja vöö keskeel jäämertä. kuin möö tiijemmä, pittiijää Golfstriman soojast virrast. Ko ei olis sitä soojaa virtaa, ni P o h j a - Europpa olis jäätä täyn, suur kylmä takojais seel kaik elävän. Kaikenlain muutos soojan virran temperaturas antaa tuntaa itsiätä meijen ilmaas. Jot sannoa minkälain ilma leenöö meille, pittää tiitää, kuin muuttuu ilma poljarnois zoonaas, kuin liikkuut jäät P o h j a i s e e s J ä ä o k e a n a s.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 12 |


Similar works:

«Chromatography Scheme Gas chromatography specifically gas-liquid chromatography involves a sample being vaporized and injected onto the head of the chromatographic column. The sample is transported through the column by the flow of inert, gaseous mobile phase. The column itself contains a liquid stationary phase which is adsorbed onto the surface of an inert solid.Chp23: Dec 2009 1 Gas Liquid Chromatography In gas-liquid chromatography, a gaseous mobile phase transports gaseous solutes through...»

«Magazine printed by Sarum Graphics Limited Cover Photo : Heyshott Common in Autumn © M Butterworth Inside photos taken Mary Butterworth unless otherwise stated. All photos are © the photographer and should not be reproduced without written consent, contact Editor for details.Graffham Parish News Contact Details: Editor: Mary Butterworth Telephone: 01798 867 464 email: graffhamparishnews@gmail.com website: www.graffhamparishnews.org.uk PARISH OF ST GILES GRAFFHAM & St PETER WOOLAVINGTON with...»

«FOUR CORNERS TBNRM PROJECT Funded by USAID through the Regional Center for Southern Africa INTRODUCTORY BIODIVERSITY INFORMATION BIODIVERSITY INFORMATION PACKAGE No: 1 Produced for The African Wildlife Foundation by THE ZAMBEZI SOCIETY and BIODIVERSITY FOUNDATION FOR AFRICA AWF FOUR CORNERS BIODIVERSITY INFORMATION PACKAGE No 1: 1 INTRODUCTORY BIODIVERSITY INFORMATION INTRODUCING. funded by FOUR CORNERS TBNRMA INITIATIVE The Four Corners Transboundary Natural Resources Management Area (TBNRMA)...»

«UNORTHODOX OWNERSHIP AND GOVERNANCE STRUCTURES IN EAST ASIA Laixiang Sun International Institute for Applied Systems Analysis Laxenburg, Austria and Institute of Social Studies, The Hagu e, Netherlands RR-98-11 October 1998 Reprinted from MOCT-MOST, Volume 8, Number 1, pp. 33-62, 1998. International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria Tel: +43 2236 807 Fax: +43 2236 73148 E-mail: publications@iiasa.ac.at Research Reports, which record research conducted at II ASA, are...»

«THE PUBLIC PENANCE OF LOUIS THE PIOUS: A NEW EDITION OF THE Episcoporum de poenitentia, quam Hludowicus imperator professus est, relatio Compendiensis (833) ● by Courtney M. Booker* Abstract: This article offers a new critical edition of the narrative that recounts, justifies, solemnizes, and defines the consequences of the public penance of Emperor Louis the Pious in October, 833. Composed by an anonymous bishop on behalf of his episcopal peers as their collective account and decree of the...»

«THE CHANTER REED The beauty and curse of piping By Patrick Sky ©2004 6/24/2004 NOTE: Feel free to copy and distribute this booklet for personal use only. May not be reproduced for commercial reasons without express written permission from the author Introduction If you want to learn to play the Uilleann pipes, learning to adjust and fit reeds to your chanter is an absolute must: there is no escape. Even after a reed is fitted properly and playing well, it will not stay that way. Every good...»

«Strategic Plan 2015 2020 Contents ITEM PAGE GLOSSARY OF TERMS 3 OFFICIAL SIGN-OFF 4 PART A : STRATEGIC OVERVIEW MANDATE 6 VISION 6 MISSION 6 VALUE STATEMENT 6 VALUES 6 LEGISLATIVE AND OTHER MANDATES 7 CONSTITUTIONAL MANDATES 7 LEGISLATIVE MANDATES 7 POLICY MANDATES 8 RELEVANT COURT RULINGS 8 PLANNED POLICY INITIATIVES 9 SITUATIONAL ANALYSIS 10 PERFORMANCE DELIVERY ENVIRONMENT 10 ORGANIZATIONAL ESTABLISHMENT 11 ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT 11 THE BOARD 12 THE SECRETARIAT 12 GENERAL ADMINISTRATION...»

«The State of Current Theatre Research Patrice Pavis Université de Paris VIII 1. Review of Research 1.1 Before Semiology: Dramaturgical Analysis Performance analysis obviously does not simply date from the age of structuralism and semiology. Any spectator who comments on a performance analyses it ipso facto, since he selects, names, prioritises and examines one particular element as opposed to another and establishes links between these elements. When spectators comment on the performance, they...»

«Herbalife Distributor Testimonials Source: http://bobcathoh.50megs.com/GOS/board/1242.html From: Stanley Date: March 26, 2004 My name is Stanley and I have been in the Global Onine System(selling HERBALIFE products) for more than one year. I lost more than $7000 Canadian in total following all their rules and attending all thier trainings. All my downlines lost on average $3000Canadian (of course,some of them are not serious as I was). I met Debbie Stoltz, her husband Gerry, Martin...»

«No. 14·10008 IN THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES MICHAEL WEARRY, Petitioner, vs. BURL CAIN, Warden, Louisiana State Penitentiary, Respondent. · ON PETITION FOR WRIT OF CERTIORARI TO THE LOUISIANA SUPREME COURT REPLY TO RESPONDENT'S OPPOSITION TO PETITION FOR A WRIT OF CERTIORARI Edward Q. Cassidy* (#134119) Cari L. Martell (#389667) FREDRIKSON & BYRON, P.A. 200 South Sixth Street, Suite 4000 Minneapolis, MN 55402·1425 Telephone: (612) 492~7000 Facsimile: (612) 492·7077 Matilde Carbia...»

«SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA DIRECTION UNDER SECTION 11B READ WITH SECTION 11(4) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA, ACT, 1992 READ WITH REGULATION 11 OF SEBI (PROHIBITION OF FRAUDULANT AND UNFAIR TRADE PRACTICES RELATING TO SECURITIES MARKET) REGULATIONS, 2003 AGAINST SHREE RAMA POLYSYNTH PRIVATE LIMITED AND ITS DIRECTORS IN THE MATTER OF SHREE RAMA MULTI-TECH LIMITED. BACKGROUND 1. Shree Rama Multi-Tech Limited (hereinafter referred to as SRMTL) was formed as a partnership...»

«1 DEADLY FRIEND: AN AUTOPSY by Joseph Maddrey Wes Craven and Kristy Swanson on the set of Deadly Friend For horror fans, Deadly Friend is a film that seems to have everything going for it. It’s a modern-day reimagining of Mary Shelley’s classic novel Frankenstein, directed by A Nightmare on Elm Street creator Wes Craven, written by Bruce Joel Rubin (the future Oscar-winner behind Ghost and Jacob’s Ladder), and starring Kristy Swanson (the original Buffy the Vampire Slayer). But while the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.