WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

«Broj: I Kţ 84/10-8 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke ...»

-- [ Page 6 ] --

30. travnja 2008.), a kako je ovaj iskaz opt.Zdravko Dragić dao pred redarstvenim vlastima u nazočnosti branitelja te ga dva puta ponovio pred istraţnim sucem u nazočnosti branitelja, to je posve neprihvatljivo da se radi o nezakonitom dokazu.

Ţalba takoĎer bezuspješno pokušava dovesti u pitanje pripadnost opt. Zdravka Dragića tajnoj grupi i Samostalnoj uskočkoj satniji, obzirom na činjenicu da je o tome i sam optuţenik – ţalitelj iskazivao, što je potvrdila i opt. Gordana Getoš Magdić, tvrdeći da je opt. Zdravka Dragića u postrojbu doveo opt. Dino Kontić koji mu je šogor.

Stoga se ţalba opt. Zdravka Dragića zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka te pogrešno utvrĎenog činjeničnog stanja ukazuje posve neosnovanom.

Na ţalbe zbog pogrešne primjene kaznenog zakona

–  –  –

Hrvatske, predstavljao meĎunarodni oruţani sukob kao što to smatraju ţalbe, ili unutarnji oruţani sukob kao što to smatra prvostupanjski sud.

S tim u svezi, po stanovištu ovog drugostupanjskog suda, status Republike Hrvatske kao drţave u promatranom razdoblju nikada nije bio upitan. Republika Hrvatska bila je drţava sa svim elementima drţavnosti, vršeći efektivno na svom teritoriju zakonodavnu, sudbenu i izvršnu vlast.

Stoga se moţe smatrati da je riječ o omašci prvostupanjskog suda kada je u obrazloţenju pobijane presude napisao da „do 15. veljače 1992. godine Republika Hrvatska nije bila drţava“, jer je iz naknadnog teksta obrazloţenja vidljivo da prvostupanjski sud uvaţava odluku Sabora Republike Hrvatske o raskidu svih drţavnopravnih veza Republike Hrvatske sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ od 8. listopada 1991. godine, ali iz te odluke donosi pogrešan pravni zaključak da Republika Hrvatska do 15. siječnja 1992. nije imala status drţave (očito je prvostupanjski sud mislio na status drţave u meĎunarodnopravnom smislu).

Po stanovištu ovog drugostupanjskog suda upravo tom odlukom od 8. listopada 1991.

godine, kojom Republika Hrvatska, koristeći svoje suvereno pravo da samostalno odlučuje o drţavnopravnim svezama i asocijacijama u koje pristupa i iz kojih istupa, Republika Hrvatska kao samostalna i suverena drţava, postala je neovisna o bilo kojoj drugoj drţavi i asocijaciji drţava, i od tog trenutka svakoj drugoj drţavi i svakoj stranoj vojci bilo je jasno da, vršeći ratne operacije na području Republike Hrvatske vrši agresiju protiv Republike Hrvatske protiv njenih graĎana i njenog teritorija, dakle da vodi agresivni rat.

Stoga priznanja od strane drugih drţava, koja su uslijedila u 1991. i 1992. godini, te prijem Republike Hrvatske u članstvo Ujedinjenih naroda predstavlja samo deklaraciju tog stvarnog statusa Republike Hrvatske.

Prvostupanjski sud nije pogrešno primijenio kazneni zakon kada je optuţenike oglasio krivima da su kršili odredbe čl. 3. st. 1. toč. a. Ţenevske konvencije o zaštiti graĎanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine te odredbe čl. 4. st. 1. i st. 2. toč. a., čl. 5. st. 3. i čl. 13. st. 2. Dopunskog protokola Ţenevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o zaštiti ţrtava nemeĎunarodnih oruţanih sukoba (Protokol II.).

Naime, u ţalbama se pravilno primjećuje da je Ţenevska konvencija o zaštiti graĎanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine bila kodifikacija meĎunarodnopravnih običaja i općih načela ratovanja prihvaćenih od civiliziranih naroda, u oruţanim sukobima s meĎunarodnim elementom. U ţalbama se takoĎer pravilno primjećuje da je ta Konvencija imala za cilj zaštititi graĎane jedne strane u sukobu od oruţanih postrojbi druge strane u sukobu, pri čemu se ta Ţenevska konvencija nije osvrtala na zločine koje bi jedna od zaraćenih strana počinila prema vlastitim drţavljanima.

–  –  –

graĎani od neosnovanih i neopravdanih napada oruţanih postrojbi kojima zaštita nije pruţena po samoj Ţenevskoj konvenciji o zaštiti graĎanskih osoba za vrijeme oruţanih sukoba iz

1949. godine. Odatle slijedi da Protokol II. pruţa zaštitu i drţavljanima vlastite drţave od vlastite vojske, pa je prvostupanjski sud pravilno primijenio Protokol II. jer u slučaju o kojem se ovdje raspravlja riječ je o postupanju vojske Republike Hrvatske prema vlastitim drţavljanima, koji su drugačijeg nacionalnog, etničkog ili nekog drugog opredjeljenja.

Prema odredbi čl. 4. st. 1. Protokola II. sve osobe koje izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima, bez obzira na to je li njihova sloboda ograničena ili nije, imaju pravo na poštovanje svoje ličnosti, svoje časti, …u svakoj će se prilici s njima postupati čovječno bez ikakvog nepovoljnog razlikovanja, a u st. 2.a istog članka zabranjeno je i ostaje zabranjeno u svako doba i na svakom mjestu nasilje protiv ţivota i tijela, zdravlja i fizičkog ili mentalnog blagostanja osoba, osobito ubojstva te okrutni postupci, kao što su mučenje, sakaćenje ili bilo koji oblik tjelesne kazne.

Stoga opt. Branimir Glavaš, osobno i u ţalbama svojih branitelja, neosnovano primjećuje kako tjelesne ozljede koje je zadobio oštećenik Nikola Vasić iz toč. 1. a) izreke pobijane presude nisu takvog kvaliteta da bi udovoljavala definiciji ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, o čemu je već bilo riječi.

Ošt. Nikola Vasić je, prema pravilnom utvrĎenju prvostupanjskog suda, bio podvrgnut zlostavljanju, tjelesnom ozljeĎivanju te poniţavajućem i okrutnom postupanju do te mjere da je, ne samo što je ima tjelesne ozljede, već je uslijed zlostavljanja i premlaćivanja došlo do popuštanja njegovih vegetativnih funkcija tako da nije mogao kontrolirati niti fiziološke potrebe, što se moţe smatrati osobito nečovječnim postupkom prema oštećeniku u zreloj ţivotnoj dobi, od strane opt. Branimiru Glavašu podreĎenih osoba.

Treba podsjetiti da meĎunarodno kazneno pravo predstavlja dio pravnog sustava Republike Hrvatske, kako onaj dio koji je kodificiran u obliku meĎunarodnih konvencija, protokola i deklaracija, tako i onaj dio koji je izravno unesen u kaznenopravni poredak Republike Hrvatske kroz Kazneni zakon Republike Hrvatske, ali isto tako i opća načela kaznenog prava priznata od strane civiliziranih naroda predstavljaju izvor meĎunarodnog kaznenog prava ukoliko ih je moguće podvesti pod odgovarajuće pravne norme kaznenog zakona. Svakako je protivno izloţenim odredbama kodificiranog meĎunarodnog prava kao i općim načelima civiliziranih naroda postupanje sa civilnim osobama na način da im se nanose teške patnje i poniţenja, što je Republika Hrvatska sankcionirala odredbom čl. 120. st. 1.

OKZRH.

Stoga su neosnovane sve ţalbe koje tvrde da prvostupanjski sud nije mogao primijeniti Protokol II. na konkretan slučaj.

–  –  –

Ţalbe pritom pravilno citiraju odredbu čl. 5. 4. Ţenevske konvencije i pravilno smatraju da je Nikola Vasić osuĎen zbog djelatnosti štetne za drţavu, ali pritom propuštaju imati na umu odredbu čl. 4. Protokola II. prema kojem se u svim situacijama na svakom mjestu i u svako doba zabranjuje nasilje protiv ţivota i tijela, zdravlja i fizičkog ili mentalnog blagostanja osoba, a osobito ubojstva te okrutni postupci kao što su mučenje, sakaćenje ili bilo koji oblik tjelesne kazne. Postupci prema oštećeniku Nikoli Vasiću svakako se mogu svrstati meĎu one zabranjene čl. 4. Dopunskog Protokola II. jer je riječ o nasilju protiv ţivota i tijela, fizičkog i mentalnog blagostanja osobe. Stoga je, suprotno ţalbi opt. Branimira Glavaša, prvostupanjski sud na utvrĎeno činjenično stanje pravilno primijenio meĎunarodno kazneno pravo te inkriminirano ponašanje optuţenika pravilno pravno označio.

MeĎutim, u pravu je ţalba opt. Branimira Glavaša u pogledu povrede kaznenog zakona, kada tvrdi da u konkretnom slučaju nije bilo mjesta primjeni odredaba o stjecaju.

Treba poći od činjenice da je kod kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH zaštitni objekt civilno stanovništvo, dakle dio stanovništva koji nije uključen u ratne operacije. Stoga broj ţrtava pojedinog ratnog zločina nije od utjecaja na broj kaznenih djela koje počini dotični počinitelj, moguće je ratni zločin protiv civilnog stanovništva počiniti na način da se ugrozi samo jedna ţrtva, a broj ţrtava moţe biti i neograničeno velik.

U konkretnom slučaju, postupanje opt. Branimira Glavaša pri počinjenju kaznenog djela opisanog pod toč. 1. i toč. 2 izreke pobijane presude je vremenski vrlo blisko povezano, točkom 1. obuhvaćeni su dogaĎaji iz srpnja i kolovoza 1991., točkom 2. dogaĎaji od studenog i prosinca iste godine. Osim što postoji vremenski kontinuitet takoĎer postoji i drugi niz sjedinjujućih elemenata koje tom postupanju opt. Branimira Glavaša daju svojstvo jednog produljenog djelovanja. Ţrtve kaznenog djela iz toč. 1. i 2. izreke pobijane presude su osobe koje su, po prosudbi nalogodavca navodno bile opasne za vitalne interese obrane Republike Hrvatske do to mjere da ih treba privesti, zlostavljanjem ispitati, čak i likvidirati. Način počinjenja je vrlo sličan, te osobe su uhićivane, zatvarane, zlostavljane, a neki od njih (oni iz toč. 2.) nakon toga i likvidirane na identičan način, dakle riječ je o jedinstvenom produljenom umišljaju. Iste su okolnosti djela – agresorski rat protiv Republike Hrvatske, na istom teritoriju, opt. Branimir Glavaš koristio je isto svojstvo-stvarnu zapovjednu moć nad vojnicima koji su neposredni izvršitelji, što znači da postoje i subjektivni i objektivni objedinjujući faktori. Stoga nije bilo zakonskog utemeljenja da presuda pojedine dogaĎaje za koje je opt. Branimir Glavaš oglašen krivim dijeli na dva zasebna kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i da mu se najprije utvrĎuju pojedinačne kazne, a zatim izriče jedinstvena kazna.

Naprotiv, riječ je o jednom produljenom kaznenom djelu, počinjenom sa dva modusa izvršenja (dva oblika izvršenja istog kaznenog djela), jedno počinjeno nečinjenjem, a drugo činjenjem, u vremenskom kontinuitetu, u istoj situaciji, koristeći isto svojstvo i iste okolnosti koje su bile motivom za činjenje predmetnih radnji.

–  –  –

Iz izloţenih razloga, ţalba opt. Branimira Glavaša zbog povrede kaznenog zakona je osnovana, dok ţalbe ostalih optuţenika iz iste osnove nisu osnovane, budući da je prvostupanjski sud na pravilno i potpuno utvrĎeno činjenično stanje u odnosu na svakog optuţenika ponaosob pravilno primijenio domaće i meĎunarodno kazneno pravo kada ih je proglasio krivim za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1.

OKZRH.

Na ţalbe zbog odluke o kazni

Suština ţalbi svih optuţenika zbog odluke o kazni, bilo osobno bilo po braniteljima, svodi se na tvrdnju da kazna nije dostatno individualizirana niti obrazloţena te da nisu razlučene olakotne i otegotne okolnosti za svakog od optuţenika jer da se one iznose suviše sumarno i uopćeno, da nije vidljivo kako je koja od navedenih okolnosti u konačnici utjecala na visinu kazne koja je izrečena svakom pojedinom optuţeniku. Posljedica takvog postupanja prvostupanjskog suda je, prema ţaliteljima, da se odluka o kazni ne moţe niti valjano ispitati niti usporediti sa ostalim optuţenicima. Ţalbe drţe paušalnim navod prvostupanjskog suda da su kazne primjerene teţini počinjenih kaznenih djela i da su individualizirane.

Iako je prvostupanjski sud odmjeravanja kazne obrazloţio doista sumarno, treba primijetiti da je svakom od optuţenika olakotnom cijenjena neosuĎivanost, osobne i obiteljske prilike, a izvan konteksta inkriminiranih dogaĎaja i njihovo učešće u Domovinskog rata, te doprinos obrani Republike Hrvatske. S druge strane, otegotnim im je cijenjena teţina počinjenih kaznenih djela, prije svega sa aspekta društvene neprihvatljivosti njihovih postupaka prema jednoj nezaštićenoj kategoriji civilnog stanovništva u vrijeme rata, odnosno oruţanog sukoba, kao i činjenica da su pogubljene neduţne osobe, način počinjenja tih djela, izraţena upornost u realizaciji te broj ţrtava koji je nastao ovakvim protupravnim postupanjem optuţenika. Nadalje, prvostupanjski sud je cijenio ulogu i učešće svakog od optuţenika ponaosob u ostvarenju djela, jer su u činjeničnom opisu izreke pobijane presude sadrţane radnje kojima su pojedini optuţenici ostvarili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH, za koje je pojedini optuţenik proglašen krivim.

Uvaţavajući razloge koje je pri odmjeravanju kazne iznio prvostupanjski sud te iz

činjenica koje je utvrdio, a relevantne su za kaznu, treba istaći i slijedeće:

Opt. Branimir Glavaš neosuĎivana je osoba, sa izuzetno značajnim doprinosom za obranu Republike Hrvatske od nametnutog agresivnog rata, iz kojeg rata je izišao sa činom generala Hrvatske vojske. Trebalo je takoĎer cijeniti činjenicu da su predmetna kaznena djela počinjena u najteţim trenucima za opstanak Republike Hrvatske, inkriminacije iz toč. 2.

počinjene su nakon pada Vukovara i strahovitih zločina koji su se desili nad civilnim hrvatskim stanovništvom, što nikako ne opravdavaju činjenje ovog kaznenog djela, ali upućuje na situaciju panike i straha u kojoj se našao Grad Osijek nakon pada Vukovara, kada su cijevi svih oruţja neprijatelja bile uperene u pravcu Osijeka. TakoĎer valja primijetiti da opt. Branimir Glavaš od 1991. na ovamo nije počinio nikakvo kazneno djelo, što znači da je riječ o jednom situacijskom deliktu koji je specifičan samo za ratno stanje u kojemu se našla Republika Hrvatske, jer drugih kaznenih djela ovaj optuţenik nije činio niti prije, a niti poslije I Kţ 84/10-8

- 29 počinjenja predmetnog kaznenog djela. Zbog toga, a uzimajući u obzir i činjenicu da je djelatnost za koju je opt. Branimir Glavaš oglašen krivim pod toč. 1. i pod toč. 2. izreke pobijane presude trebalo pravilno pravno označiti kao jedno kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH, to je po stanovištu ovog drugostupanjskog suda sada izrečena kazna zatvora u trajanju od osam godina u cijelosti primjerena i dostatna da poluči svrhe kaţnjavanja, kako sa aspekta individualne tako i generalne prevencije i da u sebi odraţava načelo pravednosti kaţnjavanja počinitelja ovakvih kaznenih djela, a počinjeni zločin doţivjeti će pravednu osudu.

Slične okolnosti treba navesti i u odnosu na opt. Ivicu Krnjaka koji je prvostupanjskom presudom oglašen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina. Opt. Ivica Krnjak osoba je u poznijoj ţivotnoj dobi, star je 68 godina, ima iznimne zasluge za obranu Grada Osijeka i Republike Hrvatske. Stoga će kaznom zatvora u trajanju od sedam godina u cijelosti biti ostvarena svrha kaţnjavanja.

U odnosu na opt. Gordanu Getoš Magdić, koja se kao mlada djevojka od 23 godine uključila u obranu Republike Hrvatske, treba posebno istaći olakotnim na njenoj strani činjenicu da je svojim iskazom pred redarstvenim vlastima 20. studenog 2006., kod kojeg je ostala i pred istraţnim sucem, u bitnome doprinijela rasvjetljavanju dogaĎaja iz toč. 2.

pobijane presude, kako u odnosu na opt. Branimira Glavaša, tako i u odnosu na ostale optuţenike. Osim toga, treba uvaţavati i činjenicu da je opt. Gordana Getoš Magdić umirovljena dočasnica Hrvatske vojske, majka dvoje djece. Stoga je za očekivati da će se kaznom zatvora u trajanju od pet godina, umjesto sedam godina kako je odmjerio prvostupanjski sud, u cijelosti ostvariti svrha kaţnjavanja i u odnosu na ovu optuţenicu.

Optuţenicima Dinu Kontiću, Tihomiru Valentiću i Zdravku Dragiću olakotnim treba cijeniti neosuĎivanosti kako prije tako i nakon ovoga djela, što znači da nisu skloni kriminalu, da su se kao mladići uključili u obranu Domovine u situaciji kada je bila napadnuta od brojnijeg i tehnički superiornijeg neprijatelja te da su postupali po zapovijedima koje su doduše imali pravo odbiti.

Pored toga, inkriminirana djelatnost opt. Dina Kontića odnosi se samo na inkriminaciju opisanu u toč. 2. c) pobijane presude, a njegov doprinos počinjenju kaznenog djela pokušaja likvidacije oštećenika Radoslava Ratkovića sastoji se u tome što je dovezao opt. Zdravka Dragića na nasip rijeke Drave radi likvidacije ovog oštećenika, doduše u sklopu zajedničkog plana.

Opt. Tihomir Valentić sudjelovao je u izvršenju kaznenog djela pod toč. 2. a), b) i c) izreke pobijane presude, jednako kao i opt. Zdravko Dragić.

–  –  –

Izloţene olakotne okolnosti optuţenicima Dinu Kontiću, Tihomiru Valentiću i Zdravku Dragiću u svom zbiru predstavljaju osobito olakotne okolnosti koje opravdavaju ublaţavanje kazne ispod zakonskog minimuma od pet godina u smislu čl. 39. st. 1. u svezi čl.

38. toč. 2. OKZRH.

Stoga će kaznom zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci u odnosu na opt. Dinu Kontiću i opt. Zdravka Dragića, a kaznom zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci u odnosu na opt. Tihomira Valentića u cijelosti biti polučena svrha kaţnjavanja.

Ovako izrečenim kaznama zatvora u odnosu na sve optuţenike, zločin će doţivjeti potpunu osudu, njegovi počinitelji će dobiti pravednu kaznu, a sa stanovišta generalne prevencije ova presuda bit će jasna poruka svima da ratni zločin nikada ne moţe zastarjeti i da neće proći nekaţnjeno.

Iz istih razloga zbog kojih su osnovane ţalbe optuţenika zbog odluke o kazni, argumentum a contrario, ţalba drţavnog odvjetnika nije osnovana.

U izrečene kazne zatvora optuţenicima je temeljem odredbe čl. 45. st. 1. OKZRH valjalo uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru.

Pravilno je prvostupanjski sud odlučio i o troškovima kaznenog postupka, u odnosu na opt. Ivicu Krnjaka, jer je samo taj optuţenik ţalbu podnio u tom dijelu, ali ju nije obrazloţio.

MeĎutim, prvostupanjski je sud odluku o troškovima kaznenog postupka dostatno obrazloţio time da je troškove kaznenog postupka dosudio samo oštećeniku Radoslavu Ratkoviću zastupanom po punomoćnici Ljiljani Banac, dok je sve optuţenike oslobodio ostalih troškova kaznenog postupka.

Kako su dakle, ţalbe opt. Branimira Glavaša, opt. Ivice Krnjaka, opt. Gordane Getoš Magdić, opt. Dina Kontića, opt. Tihomira Valentića i opt. Zdravka Dragića djelomično osnovane, a ţalba drţavnog odvjetnika nije osnovana, i kako ispitivanjem pobijane presude u smislu čl. 379. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP nije naĎeno bitnih povreda odredaba kaznenog postupka na koje ovaj sud, kao drugostupanjski, pazi po sluţbenoj duţnosti, a niti da je na štetu optuţenika povrijeĎen kazneni zakon, osim u odnosu na opt. Branimira Glavaša, koja povreda je ovom odlukom otklonjena, to je sa ţalbama stranaka postupljeno kao u izreci ove drugostupanjske presude, na temelju čl. 390. st. 1. i čl. 387. ZKP-a.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||


Similar works:

«CORRUPTION IN EDUCATION AND ASSESSMENT SYSTEMS: THE WAEC EXPERIENCE IN NIGERIA. BY MR. G. O. UZOIGWE 1. INTRODUCTION Education is the foundation upon which physical and technological developments rest. It is a veritable tool in the development of any nation and the developing ones in particular. Education, however, may not have any meaning without assessment. Thus assessment is required to help determine the standard and level of achievement in education. The task of assessing candidates at the...»

«Draft Minutes of the Europe and International Panel Held on Friday 22nd January 2016 Suffolk County Council, Ipswich Members Present First name Last name Organisation Group Cllr Kevin Bentley Essex County Council Conservative Cllr Graham Butland Braintree District Council Conservative Cllr Nick Daubney Borough Council of King’s Lynn Conservative & West Norfolk Cllr Roy Davis Luton Borough Council Labour Cllr Sandy Martin Suffolk County Council Labour Partnership subscribers Present First name...»

«1666 K Street, N.W. Washington, DC 20006 Telephone: (202) 207-9100 Facsimile: (202) 862-8430 www.pcaobus.org ) ) ORDER INSTITUTING DISCIPLINARY ) PROCEEDINGS, MAKING FINDINGS, AND ) IMPOSING SANCTIONS PCAOB Release No. 105-2008-003 ) ) In the Matter of Christopher E. Anderson, October 31, 2008 ) CPA, ) ) Respondent. ) ) ) ) By this Order, the Public Company Accounting Oversight Board (Board or PCAOB) is (1) suspending Christopher E. Anderson, CPA, from being associated with a registered public...»

«Case: 02-20042 Document: 005116098 Page: 1 Date Filed: 03/23/2004 United States Court of Appeals Fifth Circuit FILED IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS March 23, 2004 FOR THE FIFTH CIRCUIT Charles R. Fulbruge III Clerk Nos. 02-20042 & 03-20602 Karaha Bodas Co., L.L.C., Plaintiff-Appellee, V. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara; Et Al, Defendants, Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, Defendant-Appellant. Appeal from the United States District Court for the...»

«Thanks for the Mammaries Registered Charity No.1070904 Ending Homophobia, Empowering People A celebration of yours and hers www.lgf.org.uk 2000-2010 for women who have sex with women CELEBRATING TEN YEARS Homophobic abuse is more common than most people think. 1 in 3 LGBT people have experienced some kind of homophobic attack. Join the movement to take ACTION against homophobia now! Contact us for our Enough is Enough! campaign pack, with information on setting up a Registered Charity...»

«Session 8 Ethics in International Negotiations Middle Grades, Session 8 JA Worldwide® Excellence through Ethics Excellence through Ethics Middle Grades Session 8 Ethics in International Negotiations Content: Ethics, Infrastructure, and International Partnerships Methods: Scenarios JA Foundational Pillars: Ethics and Financial Literacy Middle Grades, Session 8 JA Worldwide® Excellence through Ethics Contents Guide for Volunteers and Teachers Student Handout Appendix Volunteer and Teacher...»

«FOR PUBLICATION ATTORNEYS FOR APPELLANTS: ATTORNEYS FOR APPELLEE ALEXANDER ZEMSTOV, M.D.: JAMES H. YOUNG Young & Young MARILYN A. YOUNG Indianapolis, Indiana EDNA M. KOCH Zeigler Cohen & Koch MICHAEL D. HOOK Indianapolis, Indiana Hook Bolton Mitchell Kirkland & McGhee, P.A. ATTORNEY FOR APPELLEE Pensacola, Florida TSU-YI CHUANG, M.D.: MICHAEL ROTH Eichhorn & Eichhorn Carmel, Indiana IN THE COURT OF APPEALS OF INDIANA JOHN E. MOYER and ) ANGELA R. MOYER, ) ) Appellants-Plaintiffs, ) ) vs. ) No....»

«Sarcoma de Kaposi en pacientes con HIV UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE POSTGRADO EN DERMATOLOGÍA ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA JUNIO DE 2010 Autor: Dr. Diego Martín Maniscotti Tutor: Dr. Anibal Maciá Sarcoma de Kaposi en pacientes con HIV Índice Página  Objetivos..3  Introducción..4  Clasificación de Sarcoma de Kaposi o Sarcoma de Kaposi Clásico..6 o Sarcoma de Kaposi Africano o Endémico.7 o Sarcoma de Kaposi en pacientes con...»

«Development and promotion of a transparent European Pellets Market Creation of a European real-time Pellets Atlas Preliminary pellet market country report SWEDEN Copyright © FORCE Technology Hjortekærsvej 99 DK-2800 Kongens Lyngby July 2009 Prepared by FORCE Technology Morten Tony Hansen Contact mth@force.dk Telephone +45 7215 7700 This report is available at the pellets@las website at www.pelletsatlas.info The pellets@las project is supported by the European Commission under the EIE...»

«Corporate Board: Role, Duties & Composition / Volume 10, Issue 1, 2014 BOARD COMPOSITION, OWNERSHIP CONCENTRATION, AND VOLUNTARY INTERNET DISCLOSURE BY MSM-LISTED COMPANIES Mohamed A. K. Basuony*, Ehab K. A. Mohamed** Abstract The purpose of this paper is to examine the determinants and characteristics of voluntary internet disclosures by listed companies in Oman. This paper uses archival data from listed companies on Muscat Securities Market (MSM). Binary Logistic Regression analysis is used...»

«Note The WAIPA Annual Report 2001-2002 has been produced by WAIPA in cooperation with the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). WAIPA would like to thank all those who have been involved in the preparation of this report for their various inputs, including Marko Stanović, Celia Ortega Sotés and Paul Wessendorp. For further information on WAIPA, please contact the WAIPA Secretariat at the following address: WAIPA Secretariat Palais des Nations, Room E-10084 1211 Geneva,...»

«ETSI EN 300 392-3-4 V1.1.1 (2000-09) Final draft European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 4: Additional Network Feature Short Data Service (ANF-ISISDS) 2 Final draft ETSI EN 300 392-3-4 V1.1.1 (2000-09) Reference DEN/TETRA-03001-03-4 Keywords interworking, radio, TETRA, V+D ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex FRANCE Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax:...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.