WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«Broj: I Kţ 84/10-8 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke ...»

-- [ Page 5 ] --

Prvostupanjski sud je dao dostatne razloge zašto odbacuje varijantu da bi u pokušaju likvidacije ošt. Radoslava Ratkovića sudjelovao Fred Marguš, kao i zašto odbacuje drugu varijantu da bi u tome sudjelovao Krunoslav Fehir zajedno sa Jurom Relatićem i Zoranom Brekalom. Ova druga varijanta je isključena već samom činjenicom što je Zoran Brekalo prije tog inkriminiranog dogaĎaja poginuo, a Krunoslav Fehir je taj dio iskaza u konačnici povukao. Stoga su neosnovana sva nastojanja ţaliteljice Gordane Getoš Magdić da ospori svoju ulogu zapovjednice tajne grupe koja je vršila likvidacije civila na obali rijeke Drave, I Kţ 84/10-8

- 20 obuhvaćene pod toč. 2. a), b), c) i d) izreke prvostupanjske presude, neosnovana su njezina nastojanja da pokuša prikazati da ona nije znala za neke od tih ili za većinu tih likvidacija, kao i da su neke od tih likvidacija mogle počiniti i treće osobe. Čitav niz dokaza kao i čitav niz indicija upućuje na zaključak da je ona bila zapovjednica grupe, da je znala za sve te likvidacije, da je naredbe o tim likvidacijama, koje je dobivala od opt. Branimira Glavaša i od opt. Ivice Krnjaka prosljeĎivala članovima grupe kojima je zapovijedala.

Stoga se njena ţalba zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja ukazuje posve neosnovanom.

–  –  –

Nije u pravu ţalitelj Dino Kontić, kada tvrdi da je izreka presude u ozbiljnom nesuglasju s obrazloţenjem, jer da iz obrazloţenja prvostupanjske presude proizlazi da je na mjesto dogaĎaja oštećenog Radoslava Ratkovića dovezao opt. Dino Kontić, a da u izreci presude stoji tvrdnja da je opt. Dino Kontić radi likvidacije tog oštećenika na nasip Drave dovezao opt. Zdravka Dragića.

Naime, iako takve konstatacije u sadrţaju izreke i obrazloţenja postoje, nije počinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 361. st. 1. toč. 11. ZKP-a, jer je ošt.

Radoslav Ratković iskazao da je njegov ubojica sjedio s njim u vozilu dok su se vozili na Dravu, što znači da je opt. Dino Kontić mogao na mjesto likvidacije dovesti i ošt. Radoslava Ratkovića i opt. Zdravka Dragića. Uostalom, ono što je nedvojbeno utvrĎeno i što je odlučna činjenica jest to, da je na mjesto likvidacije opt. Dino Kontić dovezao opt. Zdravka Dragića, upravo radi likvidacije ošt. Radoslava Ratkovića, pa nije odlučno da li je baš opt. Kontić ili netko drugi na mjesto dogaĎaja dovezao i samog ošt. Ratkovića.

Prvostupanjski sud nije počinio označenu bitnu povredu odredaba kaznenog postupka koja bi se ogledala i u tome da presuda nema razloga o odlučnim činjenicama, pa da ju zbog toga nije ni moguće ispitati, što se obrazlaţe proturječnostima u iskazima opt. Zdravka Dragića, svjedoka Krunoslava Fehira i zaštićenog svjedoka „Drava“, u usporedbi sa iskazom svjedoka ošt. Radoslava Ratkovića, a što se u suštini svodi na tvrdnju, da bi činjenični zaključci prvostupanjskog suda bili pogrešni, jer je prvostupanjski sud o svim odlučnim činjenicama dao jasne i u svemu prihvatljive razloge.

Nije počinjena niti bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 3. u svezi sa čl. 355. st. 1. toč. 1. i 2. ZKP-a, koja se po ţalitelju ogleda u tome da radnje za koje je optuţeni Dino Kontić oglašen krivim ne predstavljaju radnje dostatne za zakonski opis kaznenog djela ubijanja civilnog stanovništva, nečovječno postupanje prema njemu i protuzakonito zatvaranje. Ovo stoga što radnju koju je poduzeo opt. Dino Kontić treba promatrati u sklopu njegovog sudioništva u izvršenju ovog kaznenog djela, kojemu je on osobno bitno doprinio na način da je opt. Zdravka Dragića doveo u tajnu grupu koja je vršila likvidacije neduţnih civilnih osoba, što je opt. Zdravka Dragića doveo na mjesto egzekucije, da likvidira ošt. Ratkovića, a da je svu djelatnost oko neuspjele likvidacije ošt. Ratkovića prihvaćao kao svoju, ogleda se i u meĎusobnoj komunikaciji izmeĎu njega i opt. Tihomira Valentića glede te neuspješne likvidacije. Te činjenice bez dvojbe ukazuju da je djelatnost I Kţ 84/10-8

- 21 svih članova grupe u svezi s likvidacijom ošt. Radoslava Ratkovića prihvaćao kao svoju djelatnost, pa se u tome ogleda njegovo suizvršiteljstvo u počinjenju kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog nad ošt. Radoslavom Ratkovićem.

Neosnovano ovaj ţalitelj pobija i činjenično stanje utvrĎeno po prvostupanjskom sudu ukazujući na odreĎene nedosljednosti u iskazu opt. Zdravka Dragića o tome da li je opt. Dino Kontić sudjelovao u likvidaciji ošt. Radoslava Ratkovića na način kao što je to navedeno u izreci pobijane presude. MeĎutim, u jednom od svojih iskaza optuţenik Zdravko Dragić je sasvim nedvosmisleno iskazao da ga je na obalu Drave dovezao opt. Dino Kontić, nakon čega je uslijedila neuspjela likvidacija ošt. Radoslava Ratkovića, kojemu je upravo opt. Zdravko Dragić pucao u lice. Radi se dakle o dogaĎaju koji bez dvojbe ostaje u sjećanju onog tko je u njemu sudjelovao, pa tako ni opt. Dragić zasigurno nije pogriješio u tome u koga je pucao, tko ga je na to mjesto doveo i tko mu je dao pušku iz koje je pucao u ošt. Ratkovića. Uostalom nije mogao pogriješiti niti u pogledu oruţja sa kojim je pucao, jer je nedvosmisleno izjavio da je to bila automatska puška marke MGV, a mogućnost upotrebe baš takve puške potvrdio je i vještak balističke struke.

Pravilnost utvrĎenog činjeničnog stanja ne dovodi u pitanje niti činjenice da je ugroţeni svjedok „Drava“ jednom prigodom rekao kako je opt. Kontić rekao Bekavcu „usrali smo stvar“ (iskaz od 7. rujna 2006.), a drugi puta (3. veljače 2009.) je iskazao da je te riječi Bekavac rekao opt. Kontiću. MeĎutim, ta razlika u iskazu je tako beznačajna da ne moţe dovesti u pitanje suštinu svjedočkog iskaza svjedoka „Drave“, a to je da je izmeĎu opt.

Kontića i Bekavca bila voĎena konverzacija u smislu da su „zaribali stvar“ jer likvidacija ošt.

Radoslava Ratkovića nije uspjela.

Stoga se ţalba opt. Dina Kontića zbog pogrešno i nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja kao i zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka ukazuje posve neosnovanom.

Na ţalbu opt. Tihomira Valentića Ţalitelj Tihomir Valentić, pravilno uočava da se osuĎujuća presuda za ovog optuţenika temelji na prvotnim obranama opt. Gordane Getoš Magić i opt. Zdravka Dragića.

Bez obzira na činjenicu da su ovo dvoje optuţenika tijekom postupka odustali od svojih prvotnih obrana, opravdavajući to time da su bili podvrgnuti prijetnjama i ucjenama, prvostupanjski sud s pravom odbija takvo naknadno izmijenjene obrane, jer su upravo one obrane koje su opt. Gordana Getoš Magdić i opt. Zdravko Dragić dali pred redarstvenim vlastima i kod kojih su ostali u svojim prvim ispitivanjima pred istraţnim sucem, potkrijepljene i drugim dokazima.

U pogledu uhićenja i odvoĎenja oštećenika Branka Lovrića, opt. Zdravko Dragić bio je kategoričan u tome da je u toj aktivnosti sudjelovao opt. Tihomir Valentić kojega je opisao kao osobu koja je šepala, pa neovisno o tome što svjedokinja Nevenka Vuković meĎu osobama koje su sudjelovale u odvoĎenju Branka Lovrića nije uočila osobu koja bi šepala, to ne znači da opt. Tihomir Valentić nije mogao sjediti u vozilu kojim je odvezen Branko Lovrić i koje mu je bilo u pratnji, jer je opt. Gordana Getoš Magdić iskazala da je odvoĎenje Branka Lovrića izvršeno sa dva vozila. Istovremeno, svjedokinja Nevenka Vuković sa mjesta gdje se I Kţ 84/10-8

- 22 nalazila nije nuţno morala vidjeti oba vozila koja su sudjelovala u njegovom odvoĎenju, pa je stoga i sasvim opravdana razlika u njenom iskazu (u odnosu na iskaz opt Gordane Getoš Magdić) da je ona vidjela tri osobe koje su odvele ošt. Lovrića, meĎu kojima je bila mlaĎa ţenska osoba „izblajhane“ kose, a utvrĎeno je da je to nedvojbeno bila opt. Gordana Getoš Magdić.

Isto vrijedi i za odvoĎenje oštećenika Alije Šabanovića, u kojemu odvoĎenju su, prema priznanju opt. Zdravka Dragića, osim njega sudjelovali opt. Tihomir Valentić i osoba po nadimku „Buše“ (Stjepan Bekavac), jer svjedoci koji su govorili o moţebitnom odvoţenju Alije Šabanovića govorili su ustvari o dogaĎajima koji nisu s tim u svezi. Njegovo stvarno odvoĎenje u svojoj obrani detaljno je i dovoljno precizno opisao opt. Zdravko Dragić koji je iznio one podatke koji upućuju na oštećenika Aliju Šabanovića, osim što nije znao njegovo prezime (osoba imenom Alija, Makedonac, stanovao je na Sjenjaku, četnik ili KOS-ovac).

Niti činjenica da oštećenik Radoslav Ratković, koji je preţivio pokušaj likvidacije, ne spominje osobu koja bi imala problema s hodanjem, ne obezvrjeĎuje iskaz opt. Zdravka Dragića, koji govori o tome da su u odvoĎenju ošt. Radoslava Ratkovića osim njega sudjelovali i opt. Tihomir Valentić i osoba po nadimku „Buše“ (Stjepan Bekavac), jer nije nuţno da su sve osobe koje su sudjelovale u odvoĎenju oštećenika Ratkovića, pred njim i hodale.

Ono što se u ţalbi ovog optuţenika pravilno ističe jest to da ni na koji način nije dokazano da bi opt. Tihomir Valentić bio povezan s dogaĎajima navedenim u toč. 2. d) izreke pobijane presude, što su počinili nepoznati pripadnici tajne grupe, ali o toj činjenici ni prvostupanjski sud nije drugačije zaključivao.

Naime, već iz činjeničnog opisa izreke pobijane presude nije niti vidljivo da bi opt.

Tihomir Valentić sudjelovao u počinjenju kaznenog djela iz toč. 2. d/ izreke pobijane presude, kao što uostalom u počinjenju tog kaznenog djela nisu sudjelovali niti opt. Dino Kontić i opt.

Zdravko Dragić, već su po zapovjedi opt. Branimira Glavaša, koje su prosljeĎivali opt. Ivica Krnjak i opt. Gordana Getoš Magdić, inkriminaciju iz toč. 2. d) izreke počinili nepoznati pripadnici tajne grupe.

Ţalba bezuspješno pokušava dovesti u pitanje identitet opt. Tihomira Valentića, jer je isti neupitan, obzirom da je on šogor od Ivice Magdića, supruga opt. Gordane Getoš Magdić, a upravo je opt. Zdravko Dragić rekao da je riječ o Tihi koji je šogor opt. Gordane Getoš Magdić i koji je šepao, a opt. Gordana Getoš Magdić potvrdila je da je upravo opt. Tihomir Valentić – Tiho šogor njezinog supruga bio sa njome u postrojbi. Stoga svi pokušaji negiranja pripadnosti opt. Tihomira Valentića tajnoj grupi u Keršovanijevoj ulici, ne mogu se prihvatiti već ih valja kao neosnovane otkloniti, kao što je to učinio i detaljno obrazloţio i prvostupanjski sud.

–  –  –

Na ţalbu opt. Zdravka Dragića U ţalbi koju je osobno podnio opt. Zdravko Dragić tvrdi se da, iako je on pred redarstvenim vlastima i pred istraţnim sucem priznao počinjenje djela tereteći istovremeno i suoptuţenike za kaznena djela pod toč. 2. a), b) i c) izreke pobijane presude, da se na samom priznanju ne moţe temeljiti sudska odluka, ukoliko priznanje nije potkrijepljeno drugim dokazima. MeĎutim, suprotno ţalitelju, njegovo priznanje u cijelosti je potvrĎeno mnogim relevantnim dokazima izvedenim tijekom postupka, izmeĎu ostalih i činjenicom da su likvidacije navedenih osoba potvrĎene zapisnicima o očevidu, zapisnicima o obdukciji, da je njegovo priznanje u bitnome u skladu s priznanjem opt. Gordane Getoš Magdić pred redarstvenim vlastima, zatim iskazom zaštićenog svjedoka „Drava“, ali isto tako glede opstojnosti i djelatnosti tajne grupe u Keršovanijevoj ulici i iskazima svjedoka Frketića, Amšlingera te nekih drugih svjedoka, o čemu je prvostupanjski sud dao iscrpne i prihvatljive razloge.

Nadalje opt. Zdravko Dragić pokušava dovesti u pitanje utvrĎenje prvostupanjskog suda, utemeljeno upravo na njegovoj obrani, da je u pokušaju likvidacije oštećenika Radoslava Ratkovića sudjelovalo više od tri osobe. Iako sam oštećenik Radoslav Ratković tvrdi da je on vidio samo tri osobe, prvostupanjski sud pravilno smatra da je sasvim moguće da je u blizini bilo i više osoba koje ošt. Ratković nije percipirao, obzirom da je bila noć i obzirom na posebno emotivno stanje u kojem se svjedok nalazio, svjestan da ga se vodi na likvidaciju.

Neosnovano se u ţalbi tvrdi da je činjenično stanje pogrešno utvrĎeno i stoga što sudsko-medicinskim vještačenjem nije dokazano da bi oba hica ispaljena od strane opt.

Zdravka Dragića oštećeniku Ratkoviću prošla kroz isti strijelni kanal. Vještak medicinske struke, izjašnjavajući se o toj mogućnosti, rekao je da je najvjerojatnije strijelni kanal posljedica jednog hica, mada nije isključio mogućnost da su oba hica prošla kroz isti strijelni kanal. Stoga je prvostupanjski sud s pravom povjerovao oštećeniku jer njegov iskaz nije isključen mišljenjem medicinskog vještaka.

TakoĎer je prvostupanjski sud s pravom odbio provesti dopunsko sudsko-medicinsko i balističko vještačenje radi utvrĎenja da li je iz oruţja MGV moguće ispaliti pojedinačni hitac.

Balistički vještak Rade Stojadinović takvu mogućnost je dopustio, iako je iz tog oruţja teško ispaliti pojedinačni hitac, što meĎutim ne isključuje obranu opt. Dragića da je on u ošt.

Radoslava Ratkovića upravo iz tog oruţja ispalio jedan hitac, koji je ošt. Radoslava Ratkovića pogodio kroz lice u predjelu čeljusti. Stoga je takva tvrdnja ţalitelja paušalna i neutemeljena, pa nije bilo potrebno provoditi dopunsko vještačenje.

Tvrdnja ţalitelja, da je na mjestu dogaĎaja pronaĎeno 12 čahura MGV i dvije čahure koje su ispaljene iz oruţja „Scorpion“, ne dovodi u pitanje pravilno utvrĎenje prvostupanjskog suda da je opt. Zdravko Dragić u ošt. Ratkovića ispalio ukupno dva hica, niti je prihvatljiva teza da je u ošt. Radoslava Ratkovića ispaljen rafal, jer je na tom mjestu sasvim nedvojbeno izvršeno više likvidacija, a ne samo ona neuspjela ošt. Radoslava Ratkovića, pa je sasvim moguće da je u ošt. Radoslava Ratkovića ispaljen jedan hitac iz oruţja MGV, a da je u neku drugu osobu ispaljeno više hitaca, kojima pripadaju pronaĎene čahure oruţja MGV, kao što je sasvim moguće da se na mjestu likvidacije više osoba pronaĎu i dvije čahure koje I Kţ 84/10-8

- 24 pripadaju oruţju „Scorpion“ (automatski pištolj call. 7,65 mm), a da se istovremeno ne pronaĎe čahura koja pripada oruţju Kalašnjikov call. 7,62 mm iz kojega je opt. Zdravko Dragić u pravcu ošt. Ratkovića ispalio još jedan hitac.

Stoga nije bilo nikakve potrebe da se provodi dodatno balističko i sudsko-medicinsko vještačenje, kako bi se u odnosu na pokušaj likvidacije oštećenika Radoslava Ratkovića utvrdile odlučne činjenice, jer su one sasvim dostatno utvrĎene iskazom opt. Zdravka Dragića te oštećenika Radoslava Ratkovića, koji se u pogledu broja hitaca i načina likvidacije u cijelosti podudaraju, kao što se podudaraju i u mnogim drugim dijelovima, osim u onim dijelovima gdje su njihove percepcije nuţno posve drugačije, obzirom da je jedan ţrtva, a drugi počinitelj.

Ţalba takoĎer pokušava dovesti u pitanje iskaz zaštićenog svjedoka „Drave“ koji svjedoči o likvidaciji u kojoj je taj svjedok sudjelovao. MeĎutim, kako je riječ o dogaĎaju koji nije inkriminiran u optuţnici drţavnog odvjetnika, to svake eventualne proturječnosti u iskazu svjedoka „Drave“ glede tog dogaĎaj su bespredmetne. Ono o čemu je svjedok „Drava“ svjedočio, a što je značajno sa aspekta predmetnog kaznenog postupka, jeste pripadnost tajnoj grupi kojoj je zapovijedala opt. Gordana Getoš Magdić te nazočnost dogaĎaju kada je opt.

Zdravko Dragić bio napadnut od pripadnika grupe zbog neuspjele likvidacije ošt. Radoslava Ratkovića, pri čemu se svjedok „Drava“ sjeća da je opt. Zdravko Dragić bio uplašen i plakao.

Prvostupanjski sud dao je razloge zašto u pogledu pokušaja likvidacije ošt. Radoslava Ratkovića ne vjeruje onome što je o tome rekao krunski svjedok Krunoslav Fehir, o čemu je već bilo riječi u prethodnom dijelu obrazloţenja ove presude, pri čemu valja istaknuti da je sam Krunoslav Fehir na glavnoj raspravi u konačnici odstupio od svog prvotnog iskaza da bi u likvidaciji ošt. Radoslava Ratkovića sudjelovao on, Jure Raletić i Zoran Brekalo.

Što se tiče zakonitosti dokaza – iskaza ţalitelja Zdravka Dragića, isti je već bio predmetom preispitivanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske (rješenje broj I Kţ-376/08 odPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |


Similar works:

«PERCEPTIONS OF ARCHITECTURE V3117, Spring 2015 Barnard + Columbia Architecture Department Mondays (lectures) / Wednesdays (seminars) 4:10 5:25 Lecture Location: Diana Center LL104, Seminar Locations: Diana Center LL104, Lewisohn 606, Lewisohn 610 Coordinator & Section Leader: Ralph Ghoche rghoche@barnard.edu, office Hours: Wed. 1:30-3:30 Section Leader: Todd Rouhe todd@common-room.net Section Leader: Leah Meisterlin lmeister@barnard.edu COURSE DESCRIPTION The object of the course is to...»

«RUNWAY FASHION ART & LIVE MUSIC RUNWAY FASHION ART & LIVE MUSIC RUNWAY FASHION ART & LIVE MUSIC RUNWAY FASHION ART & LIVE MUSIC RUNWAY FASHION ART & LIVE MUSIC RUNWAY FASHION in Support of ART & LIVE MUSIC Having a great night? SHARE IT! #goodwill facebook.com/goodwillblueparty #blueparty #blue instagram.com/goodwillblueparty BP Want to learn more about Goodwill of Southern Nevada and how every donation and purchase you make puts locals to work? Visit www.sngoodwill.org Timeline of Events BP...»

«The Audience of the Jacobean Masque, with a Reference to The Tempest Effie Botonaki This paper focuses on the role of the royal and aristocratic audience in the masques produced in the reign of James I, the first period of which coincides with the last years of Shakespeare’s life and career. Masques were the only dramatic performances of the time in which the audience had such a complex role. The role of James I, Queen Anne, Prince Henry and later on Prince Charles was not restricted to the...»

«A Day in the Life Each week, millions of viewers tune into the hit show, 24. They watch as federal agent Jack Bauer of the Counter Terrorist Unit battles threats to national security, barely escaping with his life. The season unfolds in real time: each show depicts one hour; each season, 24. Every so often, a split-screen panel updates the audience about the parallel adventures of other key characters in the story, and, before commercial breaks, the tension is heightened as a digital clock...»

«Chapter 3 Mangroves: The fastest growing forest ecosystem “Oh these mangroves. I never saw one that looked as if it possessed a decent conscience. Growing always in shallow stagnant waters, filthy black mud, or rank grass, gnarled, twisted, stunted and half bare of foliage, they seem like crowds of withered, trodden-down old criminals, condemned to the punishment of everlasting life. I can’t help it if this seems fanciful. Anyone who has seen a mangrove swamp will know what I mean.” An early...»

«EN 18.12.2000 Official Journal of the European Communities C 364/1 CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (2000/C 364/01) EN 18.12.2000 Official Journal of the European Communities C 364/3 PROCLAMACIÓN SOLEMNE HØJTIDELIG PROKLAMATION FEIERLICHE PROKLAMATION —`˝˙ˆÕÑÉ˚˙ ˜É`˚˙ÑÕ˛˙ SOLEMN PROCLAMATION PROCLAMATION SOLENNELLE FORÓGRA SOLLÚNTA PROCLAMAZIONE SOLENNE PLECHTIGE AFKONDIGING PROCLAMA˙ˆO SOLENE JUHLALLINEN JULISTUS HÖGTIDLIG PROKLAMATION EN 18.12.2000...»

«The Reaction of Asset Prices to Macroeconomic Announcements in New EU Markets: Evidence from Intraday Data Jan Hanousek* Evžen Kočenda** Ali M. Kutan*** Abstract We estimate the impact of macroeconomic news on composite stock returns in three emerging European Union financial markets (the Budapest BUX, Prague PX-50, and Warsaw WIG-20), using intraday data and macroeconomic announcements. Our contribution is twofold. We employ a larger set of macroeconomic data releases than used in previous...»

«P25 / TETRA Network Planning Using EDX SignalPro® P25 / TETRA Network Planning Using EDX SignalPro® Ted Hicks, VP Engineering EDX Wireless February, 2013 Introduction Public Safety wireless networks are a critical component in the operation of all national emergency services. P25 and TETRA are two different types of open interoperability standards used for public safety wireless systems and define the specifics of the underlying radio communication technologies. One benefit of using open...»

«Data gathering to build and validate small-scale social models for simulation. Two ways: strict control and stake-holders involvement Juliette Rouchier, GREQAM, Marseille. juliette.rouchier@univmed.fr Kyoto, 2005 10 13 Modelling and the search for realism Social simulation using multi-agent paradigm (sometimes called “agent-based simulation” or “simulation with agents”) has developed quickly in the last fifteen years. The tool offers numerous new possibilities to represent rationality...»

«Friend Grouping Algorithms for Online Social Networks: preference, bias, and implications Motahhare Eslami, Amirhossein Aleyasen, Roshanak Zilouchian Moghaddam, and Karrie Karahalios University of Illinois at Urbana-Champaing, Computer Science Department, Urbana, IL, US {eslamim2,aleyase2,rzilouc2,kkarahal}@illinois.edu Abstract. Managing friendship relationships in social media is challenging due to the growing number of people in online social networks (OSNs). To deal with this challenge,...»

«The 9th IUFRO International Conference on Uneven-Aged Silviculture Future Concepts in Uneven-Aged Silviculture for a Changing World 16 to 19 June 2014 Birmensdorf, Switzerland Program and Abstracts The 9th IUFRO International Conference on Uneven-Aged Silviculture Future Concepts in Uneven-Aged Silviculture for a Changing World 16 to 19 June 2014 Birmensdorf, Switzerland Program and Abstracts Publisher: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf Organizing...»

«CURRICULUM VITAE ZUBAIR MEENAI, Ph D zubairmeenai@gmail.com zmeenai@jmi.ac.in 9891419786 (mob) 91-11-26981270(off) EDUCATION Ph D in Social Work, Jamia Millia Islamia, 1993 M A Social Work, Jamia Millia Islamia, 1987 B A (H) Social Work, Jamia Millia Islamia, 1985 PRESENTLY: Professor, UGC Centre of Advanced Study, Department of Social Work, Jamia Millia  Islamia since 2006 Director, Centre for Early Childhood Development & Research, Jamia Millia Islamia  LAST ASSIGNMENT: Fulbright...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.