WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

«Broj: I Kţ 84/10-8 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke ...»

-- [ Page 4 ] --

Nije u pravu ţalitelj kada tvrdi da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 1. toč. 2. odnosno čl. 367. st. 3. ZKP-a, koja se ogledala u tome što su suci prvostupanjskog suda trebali zatraţiti svoj otklon od suĎenja obzirom da je optuţenik protiv njih pokrenuo kazneni postupak u predmetu Općinskog suda u Zagrebu broj K-62/09. Ovo stoga što se pokretanje kaznenog postupka optuţenika protiv sudaca koji mu sude moţe smatrati samo manevrom obrane u smislu opstrukcije kaznenog postupka i ne moţe biti od utjecaja na objektivnost i nepristranost sudaca u ovom slučaju.

Isto tako nije počinjena bitna povreda iz čl. 367. st. 1. toč. 3. ZKP-a time što bi glavna rasprava 24. studenog 2008. godine bila odrţana bez optuţenika i njegovih branitelja. Naime, ta rasprava, nakon što je otvorena, bez izvoĎenja dokaza odgoĎena je odnosno preloţena za drugi datum, što znači da nije odrţana.

Nije u pravu ţalitelj niti kada tvrdi da sud svojom presudom nije u potpunosti riješio predmet optuţbe time što je iz činjeničnog opisa izostavio ubojstva ĐorĎa Petkovića i Jovana Grubića, uz tvrdnju da je morao donijeti oslobaĎajuću presudu za taj dio. Naime, kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva ima skupni zaštitni objekt te ukoliko prvostupanjski sud utvrdi da nije stradalo onoliko osoba koliko je to sadrţano u optuţnici, pogrešno je u tom dijelu donositi oslobaĎajuću presudu, već se nedokazani dio inkriminacije ispušta iz činjeničnog opisa, a da se pritom ne narušava identitet optuţbe. Ukoliko bi prvostupanjski sud u istom postupku glede istog zaštitnog objekta donio i osuĎujuću i oslobaĎajuću presudu, takova izreka presude bila bi nerazumljiva. Ovaj ţalbeni osnov ističe i ţalba opt. Branimira Glavaša (po branitelju odv. Maduniću), pogrešno tvrdeći da je izostavljanje iz optuţnice imena ĐorĎa Petkovića, a unošenje umjesto toga „druge nepoznate osobe“ ustvari intervencija na štetu optuţenika Glavaša, što meĎutim nije prihvatljivo obzirom da kriminalna količina nije povećana.

Bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 3. ZKP nije počinjena niti time što bi prvostupanjski sud nepravilno primijenio odredbu čl. 102. st. 1. toč. 1. ZKP glede odreĎivanja pritvora ovom optuţeniku, budući da eventualna povreda odredaba o pritvoru ne moţe biti od utjecaja na sadrţaj odluke o krivnji, pa se o istaknutoj bitnoj povredi i ne moţe raditi.

–  –  –

Opt. Ivica Krnjak, po branitelju Domagoju Rešetaru, bespotrebno podvrgava preispitivanju iskaz svjedoka Krunoslava Fehira, jer njegov iskaz glede onoga što se dešavalo pod toč. 2. izreke pobijane presude prvostupanjski sud ne prihvaća, već je s pravom prihvatio iskaz opt. Zdravka Dragića koji je svjedočio o tome da je upravo on ispalio hitac koji je prošao kroz usta ošt. Radoslava Ratkovića i da je opt. Gordana Getoš Magdić zaduţila opt.

Dina Kontića da ga zbog toga likvidira riječima „ti si ga doveo, ti ga i čokni“. Stoga je suvišno pitanje ovog ţalitelja tko je od ove dvije osobe, dakle Krunoslav Fehir ili opt.

Zdravko Dragić sudjelovao u likvidaciji ošt. Radoslava Ratkovića. Prvostupanjski sud je tu dvojbu opravdano riješio na način da je prihvatio iskaz opt. Zdravka Dragića koji je detaljno opisao i priznao da je upravo on pucao u ošt. Radoslava Ratkovića.

Bezuspješno se pokušava osporiti i utvrĎenje prvostupanjskog suda da su u odvoĎenju Branka Lovrića sudjelovali opt. Gordana Getoš Magdić, opt. Tihomir Valentić, osoba nadimkom „Buše“ (pok. Stjepan Bekavac) i opt. Zdravko Dragić, budući da je o tome iskazivao opt. Zdravko Dragić, a jasno je da on zna tko je sa njime sudjelovao u tom odvoĎenju, a njegov iskaz potvrĎen je i iskazom opt. Gordane Getoš Magdić koja je takoĎer priznala da je sudjelovala u tom odvoĎenju. Stoga nešto drugačije viĎenje svjedokinje Nevenke Vuković o tom odvoĎenju (da je vidjela tri osobe, a da je za volanom bio jedan stariji jači čovjek, takoĎer u uniformi HV-a), ne dovodi u pitanje utvrĎenje prvostupanjskog suda koji su optuţenici sudjelovali u odvoĎenju oštećenika Branka Lovrića.

TakoĎer je prihvatljiv iskaz opt. Zdravka Dragića glede odvoĎenja Alije Šabanovića, kojega je opisao kao osobu imenom Alija koji je stanovao u naselju Sjenjak, i da je riječ o Makedoncu, a odvezli su ga crvenim „Yugom“, jer je i taj opis tog dogaĎaja vjerodostojan, bez obzira što ovaj optuţenik nije zapamtio da je Alija imao brkove, a što je vidljivo na fotoelaboratu, a što kao argument za pobijanje tog iskaza pokušava uporabiti ţalba. Teško je od nekoga očekivati da se nakon proteka petnaest godina od dogaĎaja sjeća baš svakog detalja tog, ma kako vaţnog dogaĎaja.

Neosnovano se u ţalbi dovodi u pitanje i datum smrti Alije Šabanovića, jer neovisno o činjenici da je u zapisniku o očevidu konstatirano „iz zatiljka glave cijedi se sukrvica u mlazu širine 1 cm“, iz liječničkog nalaza vještaka Dumančića proizlazi da je riječ o lešu starom jedan do dva mjeseca, što je vidljivo prema truleţnim promjenama. Netočno se u toj ţalbi navodi da o toj činjenici vještak Dumančić nije iskazivao (vidi str. 99 presude).

Neosnovano se ţalba poziva i na razlike u opisu kuće u Keršovanijevoj ulici koji je dao svjedok „Drava“ u odnosu na opis kojeg je dala opt. Gordana Getoš Magdić, jer to nisu odlučne činjenice. MeĎutim, da je kuća u Keršovanijevoj 25 bilo sjedište tajne grupe potvrdili su i opt. Gordana Getoš Magdić i svjedok „Drava“, ali i opt. Zdravko Dragić te opt. Tihomir Valentić u svojoj prvoj obrani. To je potvrdio i svjedok Ţeljko Amšlinger koji je bio logističar Samostalne uskočke satnije.

–  –  –

pred istraţnim sucem potvrdio je opt. Tihomir Valentić, a svoju pripadnost Samostalnoj uskočkoj satniji te pripadnost opt. Tihomira Valentića i opt. Dina Kontića, zatim osobe imenom Mirko Sivić te Zdavčević potvrdio je i sam opt. Zdravko Dragić.

Imena opt. Gordane Getoš Magdić, opt. Dina Kontića i opt. Tihomira Valentića nalaze se i u adresaru te popisu pripadnika Samostalne uskočke satnije koji su oduzeti od opt. Ivice Krnjaka, pa je to daljnji dokaz da su točne obrane opt. Zdravka Dragića pred redarstvenim vlastima koje je ponovio dva puta pred istraţnim sucem, opt. Gordane Getoš Magdić pred redarstvenim vlastima kod koje je ostala i pred istraţnim sucem i prva obrana opt. Tihomira Valentića, da su ovi optuţenici bili pripadnici te postrojbe, neovisno o tom je li popis sačinio opt. Ivica Krnjak osobno ili njegova tajnica, kao što to tvrdi njegova obrana.

Da je opt. Ivica Krnjak bio nadreĎen Samostalnoj uskočkoj satniji i tajnoj grupi u Keršovanijevoj ulici posvjedočio je i svjedok Ţeljko Amšlinger, koji je bio logističar u Samostalnoj uskočkoj satniji i kojega je jedne prigode opt. Krnjak poslao da angaţira opt.

Gordanu Getoš Magdić i njenu grupu u borbenoj akciji Tenjski Antunovac.

Kako je i opt. Zdravko Dragić potvrdio da je opt. Ivica Krnjak osobno bio nazočan pokušaju likvidacije ošt. Radoslava Ratkovića i kako je opt. Gordana Getoš Magdić izjavila da je zapovijedi za privoĎenja, a time i likvidaciju, dobivala i od opt. Ivice Krnjaka (a ovaj prethodno od opt. Branimira Glavaša), to su sasvim bezuspješni svi napori opt. Ivice Krnjaka da ospori djelovanje tajne grupe unutar njegove postroje i svoju ulogu u istoj, kao i pokušaj da se prikaţe da bi to bila grupa kojom bi eventualno zapovijedala Sigurnosno informativna sluţba (SIS).

Stoga, prema pravilnom utvrĎenju prvostupanjskog suda, kojega prihvaća i ovaj drugostupanjski sud, sasvim je jasno da je opt. Ivica Krnjak bio zapovjednik Samostalne uskočke satnije pa time i tajne grupe, što je izmeĎu ostalog, vidljivo iz iskaza opt. Gordane Getoš Magdić i opt. Zdravka Dragić koji je naveo je opt. Ivica Krnjak bio na Dravi kada su pripadnici njegove postrojbe iste večeri vodili na likvidaciju dvije osobe, od kojih je jedan bio ošt. Radoslav Ratković.

Stoga se ţalba opt. Ivice Krnjaka zbog bitnih povreda odredaba kazneno postupka i pogrešno i nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja ukazuje posve neosnovanom.

Na ţalbu opt. Gordane Getoš Magdić Neosnovano se u osobnoj ţalbi opt. Gordane Getoš Magdić ubojstvo Alije Šabanovića pokušava pripisati drugom motivu u odnosu na motiv ubojstva koji je obuhvaćen optuţnicom drţavnog odvjetnika, s obzirom na činjenicu da je opt. Zdravko Dragić sasvim dostatno opisao način na koji je Alija Šabanović odveden, iznoseći okolnosti dogaĎaja koje moţe iznijeti samo osoba koja je u njegovom odvoĎenju sudjelovala. Stoga ispitivanje Esada Šabanovića, brata ošt. Alije Šabanovića, koji je u fazi istrage pretpostavljao da su motivi ubojstva njegovog brata sasvim drugi, ne moţe dovesti u pitanje utvrĎenje prvostupanjskog suda da je oštećenik Alija Šabanović takoĎer ţrtva ratnog zločina počinjenog na način kao što je to opisano u izreci pobijane presude.

I Kţ 84/10-8

- 18 Ova ţaliteljica u svojoj osobnoj ţalbi bezuspješno pokušava dovesti u pitanje i utvrĎenje prvostupanjskog suda da je upravo ona sudjelovala u odvoĎenju oštećenika Branka Lovrića, postavljajući pitanje je li baš ona osoba „izblajhane“ kose, koju je svjedokinja Nevenka Vuković vidjela meĎu onima koji su odveli oštećenika, s obzirom da je već i sama ţaliteljica u svojoj obrani pred redarstvenim vlastima, priznala da je sudjelovala u tom odvoĎenju, a isto tako, bez ikakve dvojbe tereti ju i opt. Zdravko Dragić. Kako je iskaz svjedokinje Nevenke Vuković u cijelosti podudaran sa iskazima opt. Gordane Getoš Magdić i opt. Zdravka Dragića, to je prvostupanjski sud pravilno utvrdio da je opt. Gordana Getoš Magdić sudjelovala u odvoĎenju Branka Lovrića nakon čega je uslijedila njegova likvidacija.

Neosnovano se u ţalbi opt. Gordane Getoš Magdić, podnesenoj po branitelju Antunu Babiću, ističe bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 1. toč. 4. ZKP-a, koja bi se sastojala u tome da je s glavne rasprave 7. prosinca 2007., radi zaštite osobnog i obiteljskog ţivota opt. Gordane Getoš Magdić, bila isključena javnost, a da je nakon toga njezin iskaz kojeg je iznijela na zapisniku Policijske uprave Osječko-baranjske 20. listopada

2006. te na zapisniku od 21. i 22. listopada 2006. pred istraţnim sucem, pročitan na glavnoj raspravi na kojoj javnost nije bila isključena.

Naime, bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 1. toč. 4. ZKP-a postoji ako je protivno zakonu sa glavne rasprave isključena javnost. Argumentum a contrario, ukoliko javnost nije bila isključena za onaj dio glavne rasprave za koje su postojale pretpostavke za isključenje javnosti, ta bitna povreda odredaba kaznenog postupka nije počinjena, a tim prije nije počinjena u opisanoj situaciji kada je sud naknadno utvrdio da nije bilo nikakve potrebe isključivati javnost sa glavne rasprave prilikom ispitivanja optuţenice opt. Gordane Getoš Magdić.

TakoĎer se neosnovano u ţalbi opt. Gordane Getoš Magdić, po branitelju Antunu Babiću, tvrdi da bi činjenično stanje bilo pogrešno i nepotpuno utvrĎeno, pri čemu se posebno upire na iskaz svjedoka „Drave“, koji da je meĎusobno proturječan i nelogičan, ali i u odnosu na iskaze drugih svjedoka.

Naime, ono u čemu je svjedok „Drava“ posve siguran jest činjenica da je opt. Gordana Getoš Magdić bila zapovjednica grupe koja je djelovala i bila smještena u Keršovanijevoj ulici broj 25 u Osijeku, da su u toj grupi osim opt. Gordane Getoš Magdić bili i opt. Dino Kontić, opt. Tihomir Valentić i opt. Zdravko Dragić, te da je svjedok „Drava“ zajedno sa osobom nadimka „Buše“, (a to je Stjepan Bekavac) te „Tihom“ odnosno opt. Tihomirom Valentićem sudjelovao u likvidaciji jedne osobe, koja nije obuhvaćena optuţbom. Ono što je posebno bitno iz svjedočenja svjedoka „Drave“ jest to da je, nakon neuspjele likvidacije oštećenika Radoslava Ratkovića, opt. Zdravko Dragić bio pod takvim pritiskom od strane ostalih članova grupe, posebice opt. Gordane Getoš Magdić, da je bio uplakan i u silnom strahu, što samo dodatno potvrĎuje obranu opt. Zdravka Dragića da je opt. Gordana Getoš Magdić doista naredila opt. Dini Kontiću da ga zbog toga likvidira (opt. Zdravka Dragića), radi čega mu je opt. Tihomir Valentić na usta stavio „selotejp“ traku i udario ga nogom u glavu, a opt. Dino Kontić ga stvarno tako „pripremljenog“ i odveo na likvidaciju, pa ga ipak pustio, nakon čega je opt. Zdravko Dragić napustio postrojbu i više se nikada u istu nije vratio. Uostalom, o tome je u svojoj prvotnoj obrani pred redarstvenim vlastima detaljno iskazivala i ţaliteljica Gordana Getoš Magdić, mada uz napomenu, da nije mislila ozbiljno I Kţ 84/10-8

- 19 kada je opt. Dinu Kontiću naredila da se riješi opt. Dragića, jer opisani slijed dogaĎaja pokazuje upravo suprotno, tj. da je optuţenica itekako mislila ozbiljno i da je na taj način provodila ono što joj je opt. Branimir Glavaš neizravno naredio, kada je doznao za neuspješnu likvidaciju ošt. Ratkovića (da „riješi problem“ jer je dovela nesposobne ljude). Dapače, upravo o tome što se dogaĎalo nakon pokušaja likvidacije ošt. Ratkovića, postoji cijeli niz dokaza koji se meĎusobno tako potvrĎuju i dopunjuju da na najočitiji način potvrĎuju meĎusobnu povezanost i odnos opt. Branimira Glavaša, opt. Ivice Krnjaka i opt. Gordane Getoš Magdić s jedne strane, kao i njihov odnos prema ostalim optuţenicima, pa i onim za sada nepoznatim izvršiteljima, dakle u odnosu na sve zločine inkriminirane u toč. 2.

Ţalba opt. Gordane Getoš Magdić pokušava dovesti u pitanje i utvrĎenje prvostupanjskog suda da je ona bila zapovjednica grupe u Keršovanijevoj. MeĎutim, prvostupanjski je sud iz niza dokaza izveo pouzdan i pravilan zaključak da je to upravo tako.

Da je ona bila zapovjednica grupe, izmeĎu ostalog, proizlazi iz činjenice da je optuţenica u grupu dovela opt. Dina Kontića, opt. Tihomira Valentića i opt. Zdravka Dragića (Dragića posredstvom Dina Kontića), da je naredila opt. Dinu Kontiću da likvidira opt. Zdravka Dragića nakon pokušaja likvidacije Radoslava Ratkovića riječima „ti si ga doveo ti ga i čokni“, što je sve potvrdio opt. Zdravko Dragić kako pred redarstvenim vlastima, tako i dva puta pred istraţnim sucem, a o tome je iskazivao i zaštićeni svjedok „Drava“, koji je takoĎer iskazao da je optuţenica i njemu, nakon što je ošt. Ratković odveden u bolnicu, bila naloţila da ode u Opću bolnicu Osijek i oštećenika Ratkovića usmrti, što on nije učinio, rekavši da je oštećenik tamo dobro čuvan. Sve su to okolnosti koje bez ikakve dvojbe upućuju na zaključak da je opt. Gordana Getoš Magdić bila zapovjednica te grupe, da je dobivala zapovjedi o uhićenjima i likvidacijama i dalje ih prenosila članovima grupe te da je znala za svaku od inkriminiranih likvidacija.

Slijedom iznijetog, bez ikakvog su utjecaja na pravilnost utvrĎenog činjeničnog stanja iskaz svjedoka Ţeljka Frketića koji je rekao da je načuo da postoji Četvrti vod, iskaz svjedoka Ţeljka Amšlingera koji takoĎer pretpostavlja da je postojao vod u Keršovanijevoj ulici, kao i neke druge nepreciznosti u iskazima nekih svjedoka, primjerice Stjepana Antolašića. Sasvim je pouzdano utvrĎeno da je opt. Gordana Getoš Magdić zajedno s tajnom grupom koja je provodila likvidacije bila smještena u Keršovanijevoj ulici broj 25 i o tome nema nikakve dvojbe, kako za prvostupanjski sud, tako niti za ovaj drugostupanjski sud.

Ţaliteljica takoĎer pokušava uspostaviti više varijanti pokušaja likvidacije ošt.

Radoslava Ratkovića, pri čemu upire na mogućnost da je to kazneno djelo počinio Fred Marguš (protiv kojeg je bio započeo odvojeni postupak i nije završio osuĎujućom presudom), drugu varijantu po kojoj bi u toj likvidaciji sudjelovao Krunoslav Fehir zajedno sa Jurom Relatićem i Zoranom Brekalom, suprotstavljajući te varijante onoj varijanti koju je u svojoj obrani iznio opt. Zdravko Dragić.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |


Similar works:

«OUR CLASS ACTION FEDERALISM: ERIE AND THE RULES ENABLING ACT AFTER SHADY GROVE Adam N. Steinman* INTRODUCTION.................................................. 1132 I. ERIE AND THE RULES ENABLING ACT....................... 1134 II. THE SHADY GROVE DECISION.............................. 1137 A. Does a Federal Rule Control?............................ 1138 B. The...»

«HEDA #715019, VOL 17, ISS 2–3 (August 22, 2012) Educational Assessment, 17:1–19, 2012 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 1062-7197 print/1532-6977 online DOI: 10.1080/10627197.2012.715019 Validating Arguments for Observational Instruments: Attending to Multiple Sources of Variation Heather C. Hill Harvard University 5 Charalambos Y. Charalambous University of Cyprus David Blazar, Daniel McGinn, and Matthew A. Kraft Harvard University Mary Beisiegel 10 Oregon State University...»

«10 Differences Between Public and Expert Understandings of International Affairs Prepared for the Frameworks Institute By Axel Aubrun, Ph.D. and Joseph Grady, Ph.D. Cultural Logic, LLC November 1999 Copyright © 2001 – Frameworks Institute Introduction & Summary If a chief goal of the Global Interdependence Initiative is to move American public opinion in the direction of increased support for cooperative global engagement, then it is essential to take into account both public understandings...»

«Form Approved Report Documentation Page OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for the collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to...»

«Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma) What is cancer? The body is made up of trillions of living cells. Normal body cells grow, divide into new cells, and die in an orderly way. During the early years of a person’s life, normal cells divide faster to allow the person to grow. Once the person becomes an adult, most cells divide only to replace worn-out or dying cells or to repair injuries. Cancer begins when cells in a part of the body start to grow out of control. There are many kinds of...»

«Asserting the Self: The Importance of Religion for Migrant Women in the United Kingdom Sabine Klinck (Johannes Gutenberg-University) Abstract It has been extensively argued that migrants coming from another culture are often considered as and even experience themselves as ‘other’. In the United Kingdom, especially, black migrants have had to face severe varieties of racism because of their skin colour. As has been pointed out by Gayatri Spivak and others, migrant women experience a double...»

«Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code: 668) MAJOR AND CONNECTED TRANSACTION RELATING TO THE ADVANCEMENT...»

«GOING EVERYWHERE AND NOWHERE FROM MOSCOW TO THE URALS – HOW CURATORIAL DELUSIONS OF GLOBAL GRANDEUR BETRAY RUSSIAN ART BY SIMON HEWITT I : A MOSCOW MIRED IN MEMORIES A BANNER was dangling from the giant triumphal portico of VDNKh, beneath the two collective farmworkers brandishing their bale of straw. It advertised the 6th Moscow Biennale – the number 6 allotted spiralling arms to resemble a Catherine Wheel. But the banner was challenged by a bigger hoarding wheeled on to the piazza below,...»

«Invest in Permanent Shares rd 73 Annual General Meeting OF THE ST.VINCENT BUILDING AND LOAN ASSOCIATION Monday 10th August, 2015: 4:30 pm Methodist Church Hall TABLE OF CONTENT Page Agenda Auditors & Financial Relationships President’s Address Minutes of the 72nd Annual General Meeting Board of Directors Report Introduction and Economic Background Directors Meeting and Attendance Performance Related to the Critical Areas from the 2014 Outlook Committee Reports Membership Committee Report...»

«Communal Violence in 2014 – Gujarat, Maharashtra Telangana, Karnataka and Assam Irfan Engineer (Secular Perspective Feb. 16-28, 2015) Gujarat Gujarat witnessed 59 communal incidents in which 8 people died and 372 were injured. After the victory of Narendra Modi from Vadodara in General elections in May, provocative statements were being made without the state taking any action on them. Vadodara was to undergo another election as Narendra Modi resigned from that constituency and retained...»

«Revista Brasileira de Ciências do Esporte ISSN: 0101-3289 rbceonline@gmail.com Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte Brasil PRIES DEVIDE, FABIANO; VOTRE, SEBASTIÃO JOSUÉ PRIMÓRDIOS DA NATAÇÃO COMPETITIVA FEMININA: DO “PÁREO ELEGÂNCIA” AOS JOGOS OLÍMPICOS DE LOS ANGELES Revista Brasileira de Ciências do Esporte, vol. 34, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 217Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte Curitiba, Brasil Disponível em:...»

«Third Edition – July 2012 Q&A Food Standards Agency Guidance: Controlling the risk of cross-contamination from E.coli O157 Introduction The Food Standards Agency has produced this Q&A to reflect comments and requests for clarification we have received since issuing guidance on controlling the risk of crosscontamination with E. coli O157 in February 2011. General hygiene guidance already exists and is outside the scope of this Q&A. This is the third version of the Q&A and we will continue to...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.