WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Broj: I Kţ 84/10-8 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke ...»

-- [ Page 3 ] --

Branimira Glavaša, nedvojbeno proizlazi iz iskaza svjedoka Krunoslava Fehira, ali i iskaza zaštićenog svjedoka „06“, jer oba ova svjedoka govore da je nakon što je usmrćen Čedomir Vučković, opt. Branimir Glavaš rekao svjedoku Krunoslavu Fehiru „..jesam li vam rekao da ih čuvate, sada vodite i onog drugoga i tako te je vidio…“. O tome da je tamo bila i druga osoba svjedoči i svjedok Draţen Pavičić, koji se tamo slučajno našao i koji je posve neutralan u ovom postupku, jer je i on čuo da se tom prilikom u prostorijama garaţe nalazila i druga osoba. Stoga nije odlučno, da li je opt. Branimir Glavaš bio u uredu čitavo poslijepodne do same likvidacije Čedomira Vučkovića ili je u meĎuvremenu odlazio na teren, pa su stoga neosnovani svi njegovi daljnji dokazni prijedlozi u tom pravcu. Iako svjedok Krunoslav Fehir u svom iskazu ima tvrdnji koje ne prihvaća niti prvostupanjski sud, njegovo svjedočenje o zlostavljanju i ubojstvu ošt. Čedomira Vučkovića potvrĎeno je i drugim dokazima ( očevid, vještačenja, svjedoci „06“, Pavičić, Rukelj) Da je opt. Branimir Glavaš znao za dovoĎenje i zlostavljanje civilnih osoba u garaţama, pa tako i oštećenika Vasića, govori i svjedok Ivan Ferenc, tadašnji djelatnik Centra za obavješćivanje, koji svjedoči da je naišao u trenutku kada su opt. Branimir Glavaš i osoba nadimkom „Bijeli“ (tijekom postupka utvrĎeno je da je riječ o Stanku Viševiću, zapovjedniku jednog voda u Zaštitnoj četi), te Franjo Maršić (takoĎer pripadnik Zaštitne čete), zlostavljali i fizički maltretirali jednu osobu, za koju je kasnije čuo da je zaposlenik u pošti, a izvjesno je da se radilo o oštećeniku Nikoli Vasiću, jer ga je ovaj svjedok opisao kao i svjedoci Ivan Grujić i Zdravko Pejić ( oštećenik je u hlače izvršio veliku i malu nuţdu). Svjedok Ljepojko Rukelj, koji iskazuje da je i sam sudjelovao u privoĎenju civilnih osoba u te garaţe, svjedoči o jednom dogaĎaju zlostavljanja civila kojemu je takoĎer bio nazočan opt. Branimir Glavaš, I Kţ 84/10-8

- 11 zatim Josip i Krunoslav Fehir, kada su premlaćivali u garaţama dvije osobe psujući im četničku majku (a što nije obuhvaćeno ovim postupkom).

Sve su to dokazi koji su rukovodili prvostupanjski sud da donese pravilan zaključak da je opt. Branimir Glavaš imao efektivnu zapovjednu moć nad Zaštitnom četom, da je znao za nezakonita uhićenja i zlostavljanja civila od strane pripadnika te postrojbe, a da nije poduzeo ništa da takva postupanja spriječi.

S tim u svezi, treba reći, da prigovori ţalitelja glede negativne ocjene iskaza pojedinih svjedoka – tadašnjeg predsjednika Kriznog štaba za obranu Istočne Slavonije i Baranje Vladimira Šeksa, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i koordinatora za Krizne štabove Milana Ramljaka, zapovjednika obrane za Istočnu Slavoniju i Baranju Karla Gorinšeka, predsjednika Kriznog štaba Općine Osijek Srećka Lovrinčevića ili gradonačelnika Osijeka Zlatka Kramarića, iako prihvatljivi, budući da navedeni svjedoci nisu nuţno morali imati saznanja o inkriminiranoj djelatnosti Zaštitne čete kada se privodilo civilne osobe u prostorije Sekretarijata narodne obrane, odnosno Centra za obavješćivanje u sklopu tog Sekretarijata ili u garaţe u blizini Sekretarijata, i o stvarnoj ulozi opt. Branimira Glavaša u tome, jer se sve odvijalo u strogoj tajnosti, oni i nisu odlučni za utvrĎivanje kaznene odgovornosti opt.

Branimira Glavaša, jer su te odlučne činjenice od strane suda prvog stupnja i bez tih dokaza, nedvojbeno utvrĎene, kao što je to već naprijed obrazloţeno.

Isto se odnosi i na neutemeljen zaključak suda prvog stupnja kako u inkriminirano vrijeme nije djelovala „peta kolona“, iako su o tome iskazivali svjedoci Vladimir Šeks i Karlo Gorinšek, a Mirko Grošelj, tada načelnik SIS-a Osijek, o njezinom postojanju i djelovanju pismo obavještava tadašnjeg načelnika Uprave Sigurnosno informativne sluţbe u Zagrebu Josipa Perkovića. MeĎutim, unatoč tome i pogrešnoj interpretaciji stvarnog iskaza svjedoka Vladimira Šeksa koji je u Osijeku boravio do rujna 1991., pravilan je zaključak suda prvog stupnja da zločini koji su predmet ovog postupka pa tako i likvidacije civilnih osoba koje su uslijedile u studenom i prosincu 1991. nisu posljedica njezinog djelovanja.

Stoga, navedeni ţalbeni prigovori ne utječu na utvrĎenje kaznene odgovornosti opt.

Branimira Glavaša, kako u odnosu na inkriminacije iz toč. 1., tako i u odnosu na inkriminacije iz toč. 2. izreke pobijane presude.

Inače, što se tiče same tvrdnje koja je sadrţana u činjeničnom opisu pobijane presude, da je ta postrojba različito neformalno nazivana i da je djelovala pri Sekretarijatu narodne obrane, nije relevantna sa aspekta pravilnosti odlučnih činjenica. Stvarni naziv te čete bio je Zaštitna četa Općine Osijek, a prvostupanjski sud pravilno je utvrdio da je njena zadaća bila štititi vitalne objekte u gradu, pri čemu je utvrĎeno da je štitila izmeĎu ostalih i zgradu u kojoj se nalazilo Zapovjedništvo obrane Grada Osijeka i Krizni štab za Istočnu Slavoniju i Baranju, Sekretarijat narodne obrane te Centar za obavješćivanje u kojemu je bio smješten Vojnoobavještajni centar Hrvatske vojske.

–  –  –

gospodarski kriminalitet, zatim iskaz svjedoka Ljepojka Rukelja koji ga tereti za sve dogaĎaje iz toč. 1. izreke tvrdeći da je taj svjedok kriminalac, iskaz svjedoka Ivana Ferenca koji ga izravno tereti za slučaj Nikole Vasića, uz tvrdnju da i ovaj ima motiva laţno ga teretiti, s obzirom da je nezadovoljan priznatim mu braniteljskim staţem.

MeĎutim, takovi prigovori, objektivno ne dovode u pitanje vjerodostojnost iskaza navedenih svjedoka, tim prije što oni, u osnovi na identičan način iskazuju o inkriminiranom dogaĎanju u garaţama, i nemaju baš svi osobitog razloga neosnovano teretiti opt. Branimira Glavaša za najteţe kazneno djelo, tim prije što su njihova svjedočenja potvrĎena i drugim, materijalnim i personalnim dokazima.

Isto tako, neosnovano se i opetovano pokušava osporiti i status krunskog svjedoka Krunoslava Fehira, pozivajući se na odredbe čl. 29. i 31. Zakona o USKOK-u, status zaštićenog svjedoka „Drave“, te zaštićenog svjedoka „06“ kao i zakonitost iskaza svjedokinje Sneţane Berić, budući da su ti prigovori već bili razmatrani i pravomoćno otklonjeni odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kţ-671/08 od 23. srpnja 2008. i I Kţod 28. studenog 2007., pa se ţalitelj na iste upućuje.

Niti novi dokazi na koje se poziva opt. Branimir Glavaš u odnosu na kazneno djelo iz toč. 1. nisu podobni da bi doveli u pitanje činjenično stanje utvrĎeno po prvostupanjskom sudu. Ispitivanjem svjedoka koji bi eventualno potvrdili da zaštićeni svjedok „06“ nije bio nazočan u uredu opt. Branimira Glavaša netom nakon ubojstva Čedomira Vučkovića ne bi obezvrijedili činjenična utvrĎenja prvostupanjskog suda, obzirom na snagu i meĎusobnu povezanost i drugih dokaza koji terete opt. Branimira Glavaša u tom dijelu, a isto vrijedi za svjedoka Ivana Ferenca, koji je vrlo uvjerljivo opisao premlaćivanje osobe za koju je kasnije čuo da je zaposlenik pošte (što je evidentno bio Nikola Vasić), a kojem premlaćivanju je nazočio opt. Branimir Glavaš.

Jednako se odnosi i na eventualno izvoĎenje novih dokaza u odnosu na kazneno djelo pod toč. 2 izreke pobijane presude. Naime, dokazivati da je u likvidaciji ošt. Vučkovića uz Zorana Brekala sudjelovala još jedna osoba, moglo bi imati svrhe samo za slučaj da je Zoran Brekalo (ili neka treća osoba) i optuţen za to kazneno djelo. Isto tako, odluke Kriznog štaba općine Osijek o tome da se objekti u Keršovanijevoj 25 i u Dubrovačkoj 30 daju na korištenje Obavještajnom odjelu HV, i da su ih preuzeli opt Ivica Krnjak i sada pok. Mirko Grošelj ni u čemu ne mogu utjecati na zaključak prvostupanjskog suda da je ţalitelj naredio osnivanje tajne grupe i likvidacije koje je ta grupa provodila.

Što se tiče tvrdnje opt. Branimira Glavaša i njegovih branitelja da tjelesne ozljede koje je zadobio Nikola Vasić opisane u toč. 1. a) izreke pobijane presude nisu takve kvalitete da bi se mogle kvalificirati kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl.120. st. 1. OKZ RH, valja primijetiti da ratni zločin protiv civilnog stanovništva, osim odredbe čl. 120. st. 1.

OKZRH regulira i Ţenevska konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata iz 1949.

godine i da prema odredbi čl. 3. toč. 1. a) i c), kako u slučaju oruţanog sukoba koji nema meĎunarodni karakter, tako i u sukobu s meĎunarodnim karakterom, koji izbije na području

jedne od strana ugovornica, svaka strana duţna je primjenjivati barem ove odredbe:

„zabranjeni su i ostaju zabranjeni u svako doba i u svakom mjestu ovi čini: nasilje protiv ţivota i tijela, osobito sve vrste ubojstava, sakaćenja, okrutnog postupanja i mučenja, povreda osobnog dostojanstva, uvredljivi i poniţavajući postupci“.

I Kţ 84/10-8

- 13 Prema odredbama čl. 4. Drugog dopunskog protokola Ţenevskim Konvencijama iz 1949 godine, takoĎer je zabranjeno u svako doba i na svakom mjestu nasilje protiv ţivota, zdravlja i fizičkog ili mentalnog blagostanja osoba, osobito ubojstvo te okrutni postupci kao što su mučenje, sakaćenje ili bilo koji drugi oblik tjelesne kazne., povreda osobnog dostojanstva, uvredljivi i poniţavajući postupci.

Oštećenik Nikola Vasić, osim što je imao verificirane tjelesne ozljede, zbog kojih je čitavo vrijeme boravka u Zatvoru u Osijeku trpio bolove i radi njihova ublaţavanja uzimao tablete, prema iskazima svjedoka koji su ga vidjeli i sa njime razgovarali, djelovao je izmrcvareno, zapušteno, izmučeno, izudarano do te mjere da nije mogao kontrolirati svoje fiziološke potrebe (izvršio je veliku i malu nuţdu u gaće), što svjedoči o mučenju i nečovječnom postupanju, te postupcima usmjerenim protiv časti i dostojanstva tog oštećenika.

Stoga takav napad na tjelesni integritet oštećenika Nikole Vasića uz utvrĎene tjelesne ozljede, jest ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Iz izloţenih razloga ţalba opt. Branimira Glavaša zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja u odnosu na toč. 1.

a) i b) izreke pobijane presude nije osnovana.

Za ţrtve kaznenog djela opisanog pod toč. 2. a/, b/, c/ i d/ izreke pobijane presude nema nikakve dvojbe da su kao civilne osobe, uglavnom pripadnici srpske nacionalnosti (jedan makedonske nacionalnosti te jedna ţenska osoba nepoznate nacionalnosti), iz vatrenog oruţja, usmrćene na rijeci Dravi, te bačene u rijeku, a nakon toga su njihovi leševi, izuzev oštećenika Branka Lovrića, pronaĎeni tako što su im ruke (nekima i usta) bile zavezane smeĎom samoljepljivom trakom („selotepjom“).

U ţalbi opt. Branimira Glavaša, posebice onoj po branitelju Veljku Miljeviću, tvrdi se da osim iskaza opt. Gordane Getoš Magdić nema niti jednog dokaza koji bi opt. Branimira Glavaša doveo u svezu s likvidacijama svih ovih osoba, ali se pritom zanemaruje činjenica da je taj iskaz potvrĎen i drugim dokazima, posebice u odnosu na neuspjelu likvidaciju Radoslava Ratkovića.

Postavlja se pitanje zbog čega bi opt. Gordana Getoš Magdić laţno teretila opt.

Branimira Glavaša kao osobu koja ju je zaduţila da iz reda pouzdanih osoba odabere one koji bi pristupili u postrojbu za izviĎačko-diverzantske namjene, čiji je zapovjednik opt. Ivica Krnjak i zašto bi opt. Gordana Getoš Magdić iskonstruirala priču o tome da joj je opt.

Branimir Glavaš dao ceduljicu s imenom Branka Lovrića i nalogom da se isti privede, i s pitanjima koja mu treba postaviti, a nakon što je isti priveden doznala je da je likvidiran na obali rijeke Drave. Način na koji je opt. Gordana Getoš Magdić opisala uhićenje Branka Lovrića, opis njezinog susreta sa opt. Branimirom Glavašem nakon saznanja da je Branko Lovrić likvidiran, tako je ţivotan i detaljan da ga moţe iznijeti samo osoba koja je u istom sudjelovala, pa nema nikakove dvojbe da je opt. Gordana Getoš Magdić o tome potpuno istinito iskazivala.

–  –  –

upravo opt. Branimir Glavaš naredio opt. Ivici Krnjaku i opt. Gordani Getoš Magdić, kao osobama od njegovog iznimnog povjerenja i odanosti, da formiraju i posebnu tajnu grupu sa ciljem da se uhićuju i likvidiraju osobe koje se navode pod toč. 2 a), b), c) i d) izreke pobijane presude, konkretno oštećenici Branko Lovrić, Alija Šabanović, Radoslav Ratković koji je preţivio pokušaj likvidicije, dr. Milutin Kutlić, Svetislav Vukajlović i nepoznata ţenska osoba te Bogdan Počuča.

S obzirom da je prvostupanjski sud nedvojbeno utvrdio da je opt. Branimir Glavaš povjerio opt. Gordani Getoš Magdić dovoĎenje u postrojbu provjerenih osoba i na samom početku joj rekao da će postrojbom zapovijedati opt. Ivica Krnjak, da joj je naredio privoĎenje Branka Lovrića, a time očito i njegovu kasniju likvidaciju, te joj naloţio da „riješi problem“ nastao nakon neuspjele likvidacije oštećenika Radoslava Ratkovića, što je ona shvatila ozbiljno i u punom smislu te riječi, reagirala tako da je zaduţila opt. Dina Kontića da likvidira opt. Zdravka Dragića, zato što opt. Zdravko Dragić nije uspješno obavio zadatak likvidacije ovog oštećenika, o čemu svjedoči i zaštićeni svjedok „Drava“, ali potvrĎuje i opt.

Zdravko Dragić u svojoj obrani, onda nema nikakve dvojbe da je opt. Branimir Glavaš imao odlučujuću ulogu i zapovjednu moć nad svekolikom djelatnošću tajne grupe koja je vršila likvidacije.

U ţalbama se problematizira i pitanje postojanja tajne grupe, meĎutim prvostupanjski sud je o tome dao vrlo jasne i prihvatljive razloge. Sasvim je jasno da grupa koja noću na nasipu rijeke Drave likvidira ljude, djeluje tajno i konspirativno, uostalom upravo ovaj postupak potvrĎuje takovo njezino konspirativno djelovanje, kada je otkrivena gotovo 15 godina nakon vremena u kojem je djelovala.

Iako su pripadnici te tajne grupe bili pripadnici Samostalne uskočke satnije, zapovjednici vodova te satnije Ivan ŠomoĎi i Matija Horvat, kao i mnogi pripadnici te satnije, nisu znali za grupu u Keršovanijevoj ulici 25, gdje je bila smještena opt. Gordana Getoš Magdić te optuţenici Dino Kontić, Tihomir Valentić, Zdravko Dragić, zatim zaštićeni svjedok „Drava“, Mirko Sivić i još neki, za sada, nepoznati pripadnici tajne grupe. Čak je i pripadnicima te grupe rečeno da je poţeljno da meĎusobno ne znaju imena, već da se oslovljavaju nadimcima, o čemu je u svojoj obrani iskazivala opt. Gordana Getoš Magdić, ali i opt. Zdravko Dragić.

Stoga je i po stanovištu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, iskaz opt. Gordane Getoš Magdić, kojeg je iznijela u nazočnosti svog branitelja, izmeĎu ostalih dokaza, kao što je obrana opt. Zdravka Dragića i iskaz svjedoka „Drave“ pouzdan i jasan dokaz za utvrĎivanje kaznene odgovornosti optuţenika za radnje opisane u toč. 2 a), b), c) i d) izreke pobijane presude, jer je nedvojbeno, što se ne poriče ni u ţalbi, da su po istom modusu operandi likvidirani Branko Lovrić, Alija Šabanović, dr. Milovan Kutlić, Bogdan Počuča, Svetoslav Vukajlović, nepoznata ţenska osoba, a na isti je način pokušana i likvidacija ošt. Radoslava Ratkovića. Osim toga, koristilo se isto oruţje, iz neposredne blizine ţrtvama je pucano u glavu, bačeni su sa istog mjesta u rijeku Dravu, svi sa rukama vezanim smeĎom trakom („selotepom“), u istim okolnostima, što upućuje na istu zapovjednu ulogu opt. Branimira Glavaša, kao što to pravilno zaključuje i prvostupanjski sud.

I Kţ 84/10-8

- 15 Iz naprijed izloţenih razloga nije osnovana ţalba optuţenika Branimira Glavaša, kako zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, tako niti zbog pogrešno utvrĎenog činjeničnog stanja.

–  –  –Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |


Similar works:

«U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION Three Lafayette Centre be 1155 21st Street, NW, Washington, 20581 OFFICE OF PROCEEDINGS ) JOE H. LECKRONE, ) ) Complainant ) v. CFTC Docket ) No. 98-R204 ) LIND-WALDOCK & COMPANY ) ) Respondent ) INITIAL DECISION On the night of June 16/17, 1998, complainant entered a Globex order to go long two September Australian dollar futures contracts at a price of 5932 or better. He was given order ticket number 922 for this order. Respondent Lind-Waldeck...»

«REASSESSING THE NEGLIGENCE STANDARD OF CARE FOR MINORS CAROLINE FORELL* Most American jurisdictions have two different standards of care, the adult reasonable person under the circumstances standard and the more individualized child standard of care for situations where the negligence of a minor causes injuries.' Courts and commentators claim that the adult standard is used when a minor was engaged in an adult activity.2 An analysis of the cases involving the use of firearms and motor vehicles...»

«A Practical Guide to Strategic Planning in Higher Education by Karen E. Hinton A Practical Guide to Strategic Planning in Higher Education by Karen E. Hinton Society for College and University Planning www.scup.org © 2012 by the Society for College and University Planning All rights reserved. Published 2012. ISBN 978-1-937724-13-9 About the Society for College and University Planning (SCUP) The Society for College and University Planning is a community of higher education planning...»

«EXECUTIVE SESSION BOARD OF DIRECTORS Salem Area Mass Transit District February 23, 2012 City of Salem City Manager’s Conference Room 555 Liberty Street SE, Salem Oregon 97301 CALL TO ORDER President Thompson called the executive session to order at 5:35 p.m. Attendance was noted. Present: President Jerry Thompson; Directors Doug Rodgers, Kate Tarter, Marcia Kelley, Bob Krebs, Ron Christopher and Steve Evans Staff: Allan Pollock, General Manager; Paula Dixon, Director of Human Resources...»

«SONDERFORSCHUNGSBEREICH 504 ¨ Rationalitatskonzepte, Entscheidungsverhalten und ¨ okonomische Modellierung No. 03-20 Does Binding or Feeback Influence Myopic Loss Aversion An Experimental Analysis Thomas Langer∗ and Martin Weber∗∗ October 2003 Financial support from the Deutsche Forschungsgemeinschaft, SFB 504, at the University of Mannheim, is gratefully acknowledged. ∗ Lehrstuhl f ¨ ABWL, Finanzwirtschaft, insb. ur Bankbetriebslehre, email: langer@bank.bwl.unimannheim.de ∗∗...»

«Ch. 29: Witnesses      29.4  Competency of Witnesses  This section deals with the competency of witnesses to testify at trial. For a discussion of a defendant’s capacity, or competency, to proceed to trial, see 1 NORTH CAROLINA DEFENDER MANUAL Ch. 2 (Capacity to Proceed) (May 1998). A.  General Rule  In order to testify, a witness must be competent. 81 AM. JUR. 2D Witnesses § 160 (2004). Before adoption of the N.C. Rules of Evidence, a witness was considered competent if he or...»

«A Bronze Age Review The international journal of research into the archaeology of the British and European Bronze Age Volume 1, November 2008 WOODWARD BRONZE AGE REVIEW VOL. 1, NOVEMBER 2008 Creating a research agenda for the Bronze Age in Britain For the first volume of the Bronze Age Review, the editor invited senior scholars to draw on their experience and expertise and write on what they would like to see happening in Bronze Age research in Britain in the future. They were asked to look as...»

«The Red Badge of Courage Stephen Crane This eBook is designed and published by Planet PDF. For more free eBooks visit our Web site at http://www.planetpdf.com/. The Red Badge of Courage An Episode of the American Civil War 2 of 232 The Red Badge of Courage Chapter 1 The cold passed reluctantly from the earth, and the retiring fogs revealed an army stretched out on the hills, resting. As the landscape changed from brown to green, the army awakened, and began to tremble with eagerness at the...»

«Orbital Maneuvering with Spinning Electrodynamic Tethers Jerome Pearson* and Eugene Levin† Star Technology and Research, Inc., Mount Pleasant, SC 29466 Joseph A. Carroll‡ Tether Applications, Inc., Chula Vista, CA 91913, USA and John C. Oldson§ Star Technology and Research, Inc., Mount Pleasant, SC 29466 Electrodynamic tethers produce low thrust through interaction of the electric current in the tether with the Earth’s magnetic field. The thrust is comparable with that of ion rockets and...»

«Mary Chimaobi Amaechi 35 Journal of Universal Language 15-2 September 2014, 35-54 The Syntax of Po Tangle Numerals Mary Chimaobi Amaechi University of Ilorin, Nigeria Abstract This paper examines the endangered numerals of Po Tangle [taŋglɛ], a minority language spoken in four local government areas in Gombe State, north eastern Nigeria. The emphasis is on the cardinal whole numbers. The study explores the structure of complex numerals which are derived from simple lexical ones using...»

«Supplementary Material (ESI) for Green Chemistry This journal is © The Royal Society of Chemistry 2008 Supplementary Material: Millisecond Autothermal Steam Reforming of Cellulose for Synthetic Biofuels by Reactive Flash Volatilization Joshua L. Colby, Paul J. Dauenhauer, and Lanny D. Schmidta The supplementary material contains a description of the assumptions that went into the construction of figure 7. Construction of Figure 7 The development of Figure 7 required the review of several...»

«InterCity Sørli – Brumunddal Kommunedelplan Stange, Hamar og Ringsaker. Sammenstilling og anbefaling juni 2016 Kommunedelplan Sørli – Brumunddal Jernbaneverkets anbefaling Kommunedelplan Sørli – Brumunddal Jernbaneverkets anbefaling FORORD Modernisering av Dovrebanen sør for Lillehammer er en del av InterCity-satsningen og en helhetlig jernbaneutbygging på Østlandet. For strekningen Sørli – Hamar Brumunddal oversender Jernbaneverket 1. juni forslag til kommunedelplan til...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.