WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«Broj: I Kţ 84/10-8 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke ...»

-- [ Page 2 ] --

-6te da je odvjetnik Radoslav Arambašić u drugom, odvojenom postupku istovremeno branio opt. Freda Marguša za dio inkriminacija ratnog zločina za koja se tereti i opt. Gordana Getoš Magdić sa suoptuţenicima (ubojstvo Lovrića i Ratkovića), po stanovištu ovog drugostupanjskog suda, njezin iskaz pred redarstvenim vlastima, kod kojega je ostala i pred istraţnim sucem, ne predstavlja pribavljanje obrane opt. Gordane Getoš Magdić na nezakonit način u smislu čl. 9. st. 2. ZKP-a, tj. ne predstavlja nezakonit dokaz.

Isto tako, tvrdnje ţalitelja da je odvjetnik Radoslav Arambašić kao izabrani branitelj opt. Gordane Getoš Magdić bio u „sukobu interesa“ i da je trebao odbiti obranu opt. Gordane Getoš Magdić „jer je istovremeno branio opt. Freda Marguša za dio inkriminacija ratnog zločina za koja se tereti i opt. Gordana Getoš Magdić“ i time ostvario povredu prava na obranu kao jedne od vaţnih sastavnica načela pravičnog postupka pred kaznenim sudom, i time povrijedio odredbu čl. 6. st. 3. toč. c) Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, nisu prihvatljive za Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud.

Nema nikakve dvojbe, da je prema dosljednom stajalištu ESLJP svrha odredbe čl. 6.

st. 3. toč. c) Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda „osigurati da okrivljenik uţiva blagodati pravičnog postupka, uključujući svaku priliku za odgovarajuću obranu“ (iz presude u predmetu Goddi c/a Italije / 1984 §31.).

Prema domicilnom zakonodavstvu, više okrivljenika mogu imati zajedničkog branitelja samo ako se protiv njih ne vodi postupak za isto kazneno djelo ili ako to nije u suprotnosti s probicima njihove obrane (čl. 63. st. 1. ZKP).

U konkretnom slučaju, nije ostvaren niti jedan od zakonskih uvjeta zbog kojih bi izabrani branitelj, odvjetnik Radoslav Arambašić bio u „sukobu interesa“, a zbog okolnosti što je istovremeno u jednom stadiju ovog postupka i u drugom, odvojenom postupku branio i opt. Gordanu Getoš Magdić i opt. Freda Marguša. Protiv njih nije voĎen jedinstveni kazneni postupak, a niti za isto kazneno djelo (ţalitelji u ţalbi sami navode da je opt. Fred Marguš bio optuţen u drugom postupku samo za „dio inkriminacija“ ratnog zločina za koja se teretila opt.

Gordana Getoš Magdić). Osim toga, ţalitelji nisu ničim dokazali da je faktično postupanje izabranog branitelja Radoslava Arambašića bilo u suprotnosti s probicima obrane kako opt.

Gordane Getoš Magdić tako i opt. Freda Marguša.

Da bi se radilo o „sukobu interesa“ izmeĎu okrivljenika i njegovog branitelja (kao procesnog pomoćnika) nuţno je da takav „sukob“ rezultira kakvim očiglednim propustom u osiguranju okrivljenikovog prava na „praktičnu i učinkovitu“ obranu (presude ESLJP u predmetima Kamasin c/a Austrija (1981.) te Pakelli c/a Njemačka (1983.), a na takav propust odvjetnika Radoslava Arambašića u ţalbama se ne ukazuje.

–  –  –

Konačno, ţalitelj pogrešno ocjenjuje odnos opt. Gordane Getoš Magdić (kao i opt.

Freda Marguša) kao „sukob interesa“ – sa aspekta povrede prava na „pravično suĎenje“ – jer načelo „pravičnog postupka“ traţi da se okrivljeniku u potpunosti omogući obrana otklanjanjem (kompenzacijom) nejednakosti izmeĎu okrivljenika i drţavne represivne vlasti – a ne izmeĎu okrivljenika i branitelja, kako to u ţalbama pogrešno navode ţalitelji.

Stoga, navedeni zapisnici o ispitivanju opt. Gordane Getoš Magdić predstavljaju zakonite dokaze.

TakoĎer se neosnovano u svim ţalbama ističe da bi prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 1. toč. 11. ZKP-a, koja povreda bi se, prema ţalbama, ogledala u tome da u presudi nedostaje ocjena iskaza pojedinih svjedoka, osobito ocjena proturječnih iskaza svjedoka, te svjedoka i optuţenika meĎusobno. Suprotno ţalbama, prvostupanjski sud je potpuno i jasno izloţio svaki izvedeni dokaz i cijenio ga ponaosob i u svezi s drugim dokazima i obranama optuţenika, a stvar je procjene je li temeljem takve ocjene dokaza prvostupanjski sud pravilno i potpuno utvrdio sve odlučne činjenice, pa ovaj ţalbeni prigovor zapravo predstavlja ţalbeni osnov zbog pogrešno utvrĎenog činjeničnog stanja.

TakoĎer se neosnovano u ţalbama svih optuţenika tvrdi da je povrijeĎeno pravo obrane time što je sud odbio sve ili gotovo sve dokazne prijedloge pojedinih optuţenika.

S tim u svezi treba istaći, da je tijekom postupka prvostupanjski sud ispitao preko stotinu svjedoka, obavio brojna vještačenja, izvršio uvid u brojne novinske članke, zapovijedi, naloge, upite, depeše, zapisnike, rješenja, potvrde, uvjerenja, transkripte sa sjednice Vrhovnog drţavnog vijeća i Ureda predsjednika Republike itd., a da je odbio ispitati preko 40 svjedoka koje je predlagala optuţba, stotinjak svjedoka koje je predloţio opt. Branimir Glavaš, desetak svjedoka koje je predloţio opt. Ivica Krnjak, preko 40 svjedoka koje je predloţila opt.

Gordana Getoš Magdić, 12 svjedoka koje je predloţio opt. Tihomir Valentić te tri svjedoka koje je predloţio opt. Zdravko Dragić. MeĎutim, prvostupanjski sud dao je posve jasne i prihvatljive razloge zbog kojih je smatrao suvišnim izvoditi te dokaze, i te razloge u cijelosti prihvaća i ovaj sud.

Naime, najveći dio svjedoka predloţeno je ispitati na okolnost povezanosti opt.

Branimira Glavaša sa zaštitnom četom i diverzantsko-izviĎačkom postrojbom i dogaĎajima za koja se tereti, zatim na okolnosti vjerodostojnosti iskaza onih svjedoka koji terete ostale optuţenike te na okolnost da li su optuţenici Ivica Krnjak, Gordana Getoš Magdić, Tihomir Valentić i Zdravko Dragić pripadali postrojbi Samostalna uskočka satnija u čijem sastavu je djelovala inkriminirana tajna grupa koja je počinila zločine opisane u toč. 2. a), b), c) i d) izreke pobijane presude.

–  –  –

Tako je prvostupanjski sud odlučnu činjenicu da je opt. Branimir Glavaš imao efektivnu zapovjednu moć nad postrojbom zvanom Zaštitna četa, da je znao da njezini pripadnici čine kaznena djela opisana pod toč. 1, a da on nije ništa poduzeo da to spriječi, iako je njezin formalni zapovjednik bio Nikola Jaman, nedvojbeno utvrdio sveobuhvatnom analizom i pravilnom ocjenom svih izvedenih dokaza, neovisno o samom broju onih koji tu činjenicu potvrĎuju ili onih koji je ne potvrĎuju.

MeĎutim, dokazi koji terete opt. Branimira Glavaša takve su kvalitete, snage i meĎusobne povezanosti da predloţeni dokazi koji se sada ponavljaju i u ţalbi, ne mogu dovesti u pitanje pravilnost utvrĎenog činjeničnog stanja od strane suda prvog stupnja (o čemu će nastavno biti više riječi u okviru razmatranja ţalbene osnove pogrešno i nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja).

Isto tako, pripadnost opt. Gordane Getoš Magdić, opt. Ivice Krnjaka, opt. Tihomira Valentića, opt. Dina Kontića i opt. Zdravka Dragića Samostalnoj uskočkoj satniji, što su oni tijekom glavne rasprave negirali, potvrĎena je tako jasnim i meĎusobno sukladnim dokazima, meĎu kojima su isprave, prvotne izjave optuţenika pred redarstvenim vlastima i pred istraţnim sucem, izjave svjedoka, što će biti naknadno izloţeno, da bi izvoĎenje bilo kakvih daljnjih dokaza u tom pravcu nuţno dovelo do odugovlačenja postupka, a ne do drugačijeg utvrĎenja tih odlučnih činjenica. Teoretski je moguće ispitati stotine svjedoka iz kojih bi proizlazilo da oni nemaju saznanja da su navedeni optuţenici pripadali Samostalnoj uskočkoj satniji, ali to ne bi moglo obezvrijediti one dokaze koji nedvojbeno utvrĎuju da su joj pripadali. Zato je prvostupanjski sud s pravom odbio dokazne prijedloge i tih optuţenika.

Konačno, za odbijanje izvoĎenja daljnjih dokaza prvostupanjski sud je iznio dostatne i valjane razloge, koje prihvaća i ovaj sud, pa u izloţenom smislu, nije povrijeĎeno načelo jednakosti oruţja, kao jednog od temeljnih zahtjeva načela pravičnog postupka, kao što to pogrešno smatraju optuţenici.

Na ţalbu opt. Branimira Glavaša

Pod toč. 1. a) i b) izreke pobijane presude opt. Branimir Glavaš oglašen je krivim što je, djelujući kao stvarni zapovjednik Zaštitne čete, kasnije sluţbeno nazvane Prva bojna osječkih branitelja, propustio poduzeti mjere da se spriječe i suzbiju nezakonita postupanja njemu podreĎenih pripadnika te postrojbe, koji su 12. srpnja 1991. u podrumskim prostorijama Sekretarijata narodne obrane, čiji je on bio sekretar, priveli Nikolu Vasića, gdje su ga udarali rukama, nogama, dijelovima oruţja i palicama, zadavši mu ozljede glave i tijela, da bi 31. kolovoza 1991. u garaţe u dvorištu pored Sekretarijata narodne obrane pripadnici iste postrojbe doveli dvije osobe, od kojih je jedna bila Čedomir Vučković, kojega su cijeli dan udarali rukama, nogama i dijelovima oruţja, da bi ga u večernjim satima pripadnik te postrojbe Zoran Brekalo prisilio da popije sumpornu kiselinu, da bi, uslijed silnih bolova uzrokovanih kiselinom, Čedomir Vučković provalio vrata na garaţi i izašao na dvorište, pri čemu je u njega dva hica ispalio Krunoslav Fehir (u ovom predmetu krunski svjedok), koji hici nisu doveli do smrtne posljedice, već je smrt Čedomira Vučkovića posljedica trovanja sumpornom kiselinom.

I Kţ 84/10-8

-9Tijekom postupka je nesporno utvrĎeno da opt. Branimir Glavaš nije bio formalni zapovjednik postrojbe zvane Zaštitna četa već da je formalni zapovjednik te čete bio Nikola Jaman, kojega je na mjesto zapovjednika te postrojbe naredbom od 21. lipnja 1991.

imenovao predsjednik Izvršnog vijeća, ujedno predsjednik Kriznog štaba Općine Osijek, Srećko Lovrinčević. Isto tako za prvostupanjski sud, a niti za ţalitelja, nije sporno da je predsjednik Kriznog štaba Općine Osijek Srećko Lovrinčević 20. lipnja 1991. naredio mobilizaciju Zaštitne čete, koju mobilizaciju je proveo opt. Branimir Glavaš, kao sekretar Sekretarijata narodne obrane Općine Osijek. Nesporno je i da sve do 2. studenog 1991. opt.

Branimir Glavaš nije imao nikakvih formalnih zapovjednih vojnih ovlasti.

Prvostupanjski sud je izveo i cijenio niz dokaza iz kojih proizlazi da je opt. Branimir Glavaš tempore criminis imao stvarnu zapovjednu moć nad tom postrojbom. Tako se u novinskom članku „Crno-bijeli svijet“ iz oţujka 1992. opt. Branimir Glavaš predstavljao kao voĎa postrojbe koja je „…nalazila se pri SNO zbog čega sam prozivan i optuţivan da stvaram paravojnu formaciju u gradu pod mojim zapovjedništvom, a što zapravo nije bila istina, već je bila istina da su ti ljudi mjesecima prije toga bili budući temelj Hrvatske vojske… nisu htjeli pod zapovjedništvo aktivnih oficira… ja sam tada za gospodina Gorinšeka bio paravojna formacija s nekoliko stotina naoruţanih koji su vjerni Glavašu…“. U istom članku govori o okosnici Hrvatske vojske stvorene oko Sekretarijata i da su mu ti dečki vjerovali. U novinskom članku „Trojica na fronti smrti“ od 5. rujna 1991. govori se o „Glavaševom štabu“ u koji je došla dojava o uočenom sumnjivom kretanju tenkova, o gardistima iz „elitne Glavaševe jedinice za borbu izbliza“.

U monografiji o 160. osječkoj brigadi govori se o prvoj hrvatskoj bojni i o Glavaševim bojovnicima koji prerastaju u formaciju koja dobiva ime „Prištapska satnija pri SNO Općine Osijek“.

Na sjednici Vrhovnog drţavnog vijeća Republike Hrvatske pod predsjedanjem Predsjednika Republike dr. Franje TuĎmana, 26. kolovoza 1991. Predsjednik dr. Franjo TuĎman govori o tome kako je „..Glavaš tamo …sekretar narodne obrane i on komanduje vojskom…“. Navodi da to mora prestati. O tome da je bio na čelu postrojbe govore svjedoci Martin Špegelj, ministar obrane do 15. lipnja 1991. godine, a nakon toga glavni inspektor Hrvatske vojske, ali i Josip Boljkovac i Josip Manolić. O opt. Branimiru Glavašu kao zapovjedniku postrojbe govore svjedoci Goran Flauder, Krunoslav Fehir, zatim ugroţeni svjedok „06“, svjedok Ljepojko Rukelj, svjedok Vjenceslav Bill. Gradonačelnik Osijeka Zlatko Kramarić u svojoj monografiji „Gradonačelniče vrijeme je“ takoĎer je percipirao opt.

Branimira Glavaša kao zapovjednika vojne akcije u Tenji 7. srpnja 1991. u kojoj je sudjelovala i Zaštitna četa. Sve su to dokazi koji nedvojbeno upućuju na zaključak da je opt.

Branimir Glavaš imao stvarnu zapovjednu moć nad Zaštitnom četom, kao što to pravilno zaključuje i prvostupanjski sud.

–  –  –

Vučković, sva daljnja zbivanja dešavala u uredu opt. Branimira Glavaša. Tamo su se donosile odluke o tome što će se dalje činiti. Konačno, ubojstvo Čedomira Vučkovića, koji je bio civilna osoba, i kojeg je zasigurno, prema iskazu Krunoslava Fehira, usmrtio pripadnik Zaštitne čete Zoran Brekalo prisilivši ga da popije sumpornu kiselinu, prikazano je kao pokušaj atentata baš na opt. Branimira Glavaša, a ne nekoga drugoga, iako je u toj zgradi bilo formalno vojno i politički značajnijih osoba, kao što je npr. zapovjednik obrane Grada Osijeka ili zapovjednik Kriznog štaba za Istočnu Slavoniju i Baranju.

O stvarnoj političkoj i vojnoj moći opt. Branimira Glavaša svjedoči i činjenica da je toboţnji atentator Čedomir Vučković, a u suštini nevina ţrtva ratnog zločina, navodno krenuo usmrtiti upravo opt. Branimira Glavaša. O stvarnoj zapovjednoj ulozi opt. Branimira Glavaša govori i indikativna činjenica da je i svjedokinja Sneţana Berić, tada dopisnica srbijanskog dnevnika „Politika“, koja je u to doba bila izuzetno angaţirana u antihrvatskoj propagandi u beogradskim medijima, bila uhićena i dovedena upravo pred ured opt. Branimira Glavaša (a ne pred redarstvene vlasti niti eventualno Sluţbu za zaštitu ustavnog poretka), te da je ispred ili iz ureda opt. Branimira Glavaša djelatnik Sluţbe za zaštitu ustavnog poretka Josip Alduk preuzeo Sneţanu Berić, a potom ju pustio da napusti Osijek i Republiku Hrvatsku, što je ona i učinila, a što je potvrdio i svjedok Josip Alduk. Očito je dakle, da je opt. Branimir Glavaš imao zapovjednu moć nad pripadnicima Zaštitne čete koji su uhićivali, a u inkriminiranim slučajevima tjelesno ozljeĎivali, zlostavljali, a konačno i usmrćivali privedene osobe, kao što to pravilno zaključuje i prvostupanjski sud.

O tome da je opt. Branimir Glavaš bio obaviješten i znao da se oštećenik Čedomir Vučković nalazi zatočen u garaţama, koje se nalaze u dvorištu zgrade u kojoj je bio ured opt.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |


Similar works:

«VICTORIA Victorian Auditor-General Goldfields Superpipe 1 Executive summary 1.1 Introduction For some years now the Victorian Government’s delivery and management of its water resources have been undertaken in unprecedented drought conditions. In the key regional centres of Bendigo and Ballarat the drought has reduced the volume of water in storages to approximately 10 per cent of capacity, their lowest level ever recorded. Despite the severe water restrictions introduced by the Coliban Water...»

«ELMCIP – ELECTRONIC LITERATURE AS A MODEL FOR CREATIVITY AND INNOVATION IN PRACTICE HTTP://ELMCIP.NET Electronic Literature Publishing and Distribution in Europe Markku Eskelinen & Giovanna Di Rosario University of Jyväskylä 31/10/2012 Electronic literature publishing and distribution in Europe by Markku Eskelinen and Giovanna di Rosario Markku Eskelinen Ph.D., independent scholar markku.eskelinen@kolumbus.fi tel. +358 40 510 3800 Giovanna di Rosario Ph.D., University of Barcelona...»

«Muses, Spooks, Neurons, and the Rhetoric of “Freedom” Harold Fromm For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe anything but the perception.... If anyone, upon serious and unprejudiced reflection, thinks he has a different notion of himself, I must confess I can...»

«Calming Effects of Deep Touch Pressure in Patients with Autistic Disorder, College Students, and Animals GRANDIN, Ph.D. TEMPLE ABSTRACT with autistic disorder have problems with oversensitivity to both touch and Many people sound. The author (an autistic person) developed a device that delivers deep touch pressure to help her learn to tolerate touching and to reduce anxiety and nervousness. The squeeze machine applies lateral, inwardly directed pressure to both lateral aspects of a person's...»

«IN THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA In the matter of an Appeal from the Judgment of the Civil Appellate High Court of the Western Province Holden at Gampaha SC Appeal No. 160 / 2013 Bharatha Wijesundera, SP/HCCA/ Gph / 316 / 2011 No. 116,Negombo Road, WP/HCCA/GPH 95/01 Sayakkaramulla, D.C.Negombo Case No. 4858/L Marandagahamula Plaintiff Vs.1.Nanedirige Sarath Thilakasiri, “Srimali Rice Mill”, Weyangoda Road, Wegouva, Minuwangoda. 2. Nanedirige Ananda...»

«CONCLUSIONS SAN DIEGUITO WETLAND RESTORATION PROJECT FINAL ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT/ ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT PROJECT: The San Dieguito Wetland Restoration Project involves the development, design, and ultimate implementation of a comprehensive coastal restoration plan for the western end of the San Dieguito River Valley, San Diego County, California. The project includes restoration of tidal wetlands, creation of nesting areas for threatened and endangered birds, re-establishment of...»

«ORIYA AS A TYPOLOGICALLY DISTURBED LANGUAGE AND SOME RELATED MATTERS B.N.Patnaik Department of Humanities and Social sciences And Centre for Creative Writing and Publication Indian Institute of Technology Kanpur Kanpur – 208016 Email: patnaik@iitk.ac.in I should wish to begin by recording my sincerest thanks to DLA and to respected Professor V.I. Subramonian for inviting me to deliver, at this year’s DLA Conference, the Endowment Lecture, created in the name of the esteemed Mr. Kuppasamy,...»

«UNDER-TAKERS, CARETAKERS & RI SK-TAKERS (Are You An Under-taker, A Care-taker Or A Risk-taker?) BY PASTOR AMOS I. ORIAKHI. UNDERTAKERS, CARETAKERS AND RISK-TAKERS. COPYRIGHT @Amos Oriakhi ISBN: First printed in Nigeria by: Julimos Publishing House, A Division Of: Assurance Of Faith Gospel Outreach (A. F. G. O) P. O. Box, 897, 26 Okoloba Road, Effurun, P. O. Box, 897, Uvwie L.G.A., Delta State, Nigeria, West Africa. Tel :+( 234)8033360575, 8032364284, 8026751993. Email:amosoriakhi@yahoo.com....»

«Upland Path Management Standards for delivering path projects in Scotland’s mountains Upland Path Advisory Group 2nd Edition 2016 Acknowledgements This good practice guide was originally produced by The National Trust for Scotland for the Upland Path Advisory Group in 2003. Editors: Bob Grant, Scottish Natural Heritage Paul Johnson and Dougie Baird, The National Trust for Scotland Authors: Jo Hunt, Richard Ball, Dougie Baird, Rory McLeod and Michael Meighan Project Funders and joint copyright...»

«Testimony of Inspector General John Roth Before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs United States Senate “Frustrated Travelers: Rethinking TSA Operations to Improve Passenger Screening and Address Threats to Aviation” June 7, 2015 December 3, 2016 10:00 AM DHS OIG HIGHLIGHTS Frustrated Travelers: Rethinking TSA Operations to Improve Passenger Screening and Address Threats to Aviation What We Found June 7, 2016 This testimony highlights a number of our recent reviews:...»

«Report on the Expanded Learning Time Grant: Costs, Expenses and Recommendations for Sustainability January 2015 Chapter 165 of the Acts of 2014, Line Item 7061-9412 Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 Phone 781-338-3000 TTY: N.E.T. Relay 800-439-2370 www.doe.mass.edu This document was prepared by the Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education Mitchell D. Chester, Ed.D. Commissioner Board of Elementary and...»

«Tagebuch einer Reise nach Äthiopien vom 12. bis 25. November 2010 Vorbemerkung Seit mehr als 40 Jahren hat das Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg Kontakte nach Äthiopien. Etliche Diakonissen haben dort Dienst getan. Ausgehend von ihren Aktivitäten, vor allem aber auch durch den Dienst von Schwester Annemarie Weseloh, die, mit über 80 Jahren, noch immer regelmäßig nach Äthiopien fährt, gibt es inzwischen einige Projekte, in die wir involviert sind: 1. Zusammen mit der äth. Organisation...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.