WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Broj: I Kţ 84/10-8 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke ...»

-- [ Page 1 ] --

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREB

Broj: I Kţ 84/10-8

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda

Senke Klarić-Baranović kao predsjednice vijeća, te mr. sc. Branka Brkića, mr. sc. Marijana

Svedrovića, Ranka Marijana i Melite Boţičević-Grbić kao članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Martine Slunjski kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv opt.

Branimira Glavaša i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 120. st 1. OKZ RH, odlučujući o ţalbama opt. Branimira Glavaša, opt. Ivice Krnjaka, opt. Gordane Getoš Magdić, opt. Dina Kontića, opt. Tihomira Valentića i opt. Zdravka Dragića te drţavnog odvjetnika, podnesenim protiv presude Ţupanijskog suda u Zagrebu broj K-rz-1/07 od 8. svibnja 2009. godine, u nazočnosti zamjenika Glavnog drţavnog odvjetnika Republike Hrvatske Darka Kliera, branitelja opt.

Branimira Glavaša – Veljka Miljevića, odvjetnika u Zagrebu, Ante Madunića, odvjetnika u Zagrebu i Draţena Matijevića, odvjetnika u Osijeku, branitelja opt. Ivice Krnjaka – Domagoja Rešetara, odvjetnika u Osijeku, branitelja opt. Gordane Getoš Magdić – Antuna Babića odvjetnika u Odvjetničkom uredu Babić & Čorluka u Vinkovcima, branitelja opt. Dina Kontića – Radovana Kovača, odvjetnika u Zagrebu, branitelja opt. Tihomira Valentića – Jadranke Sloković, odvjetnice u Zagrebu i Borisa Vrdoljaka, odvjetnika u Zagrebu i branitelja opt. Zdravka Dragića – Dragutina Gajskog, odvjetnika u Zagrebu, u sjednici odrţanoj dana

31. svibnja, 1. i 2. lipnja 2010. godine,

p r e s u d i o j e:

I. Djelomično se prihvaća ţalba opt. Branimira Glavaša, preinačuje se prvostupanjska

presuda:

a) u pravnoj oznaci djela i izriče da je opt. Branimir Glavaš, djelatnošću za koju je proglašen krivim u toč. 1 a) i b) i toč. 2 a), b), c) i d) izreke pobijane presude, počinio jedno kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH,

b) u odluci o kazni pa se opt. Branimir Glavaš za kazneno djelo iz čl. 120. st. 1.

OKZRH, na temelju tog zakonskog propisa, osuĎuje na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) I Kţ 84/10-8

-2godina, u koju kaznu mu se na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 18. travnja 2007. do 11. siječnja 2008.

II. Djelomično se prihvaćaju ţalbe opt. Ivice Krnjaka, opt. Gordane Getoš Magdić, opt. Dina Kontića, opt. Tihomira Valentića i opt. Zdravka Dragića, preinačuje se prvostupanjska presuda u odluci o kazni, pa se opt. Ivica Krnjak za kazneno djelo iz čl. 120.

st. 1. OKZRH za koje je proglašen krivim u toč. 2 a), b), c) i d) izreke pobijane presude, na temelju tog zakonskog propisa, osuĎuje na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, u koju kaznu mu se na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od

19. listopada 2006. do 18. rujna 2008., od 24. do 26. studenog 2008. te od 21. travnja 2009. pa nadalje; opt. Gordana Getoš Magdić, za kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZRH za koje je proglašena krivom u toč. 2 a), b), c) i d) izreke pobijane presude, na temelju tog zakonskog propisa, osuĎuje na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina u koju kaznu joj se na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 19. listopada 2006. do 17.

rujna 2008. te od 9. svibnja 2009. pa nadalje; opt. Dino Kontić za kazneno djelo iz čl. 120. st.

1. OKZRH za koje je proglašen krivim u toč. 2 c) izreke pobijane presude, na temelju tog zakonskog propisa i uz primjenu čl. 39. st. 1. u svezi čl. 38. toč. 2. OKZRH, osuĎuje na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu mu se na temelju čl. 45. st.

1. OKZRH uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 19. listopada 2006. do 18. rujna 2008., te od 8. svibnja 2009. pa nadalje; opt. Tihomir Valentić za kazneno djelo iz čl. 120. st. 1.

OKZRH za koje je proglašen krivim u toč. 2 a), b) i c) izreke pobijane presude, na temelju tog zakonskog propisa i uz primjenu čl. 39. st. 1. u svezi čl. 38. toč. 2. OKZRH, osuĎuje na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 19. listopada 2006. do 17. rujna 2008., te od 8. svibnja 2009.

pa nadalje; i opt. Zdravko Dragić za kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZRH za koje je proglašen krivim u toč. 2 a), b) i c) izreke pobijane presude, na temelju tog zakonskog propisa i uz primjenu čl. 39. st. 1. u svezi čl. 38. toč. 2. OKZRH, osuĎuje na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu mu se na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 19. listopada 2006. do 17. rujna 2008., te od 8.

svibnja 2009. pa nadalje.

III. U ostalom dijelu, ţalbe opt. Branimira Glavaša, opt. Ivice Krnjaka, opt. Gordane Getoš Magdić, opt. Dina Kontića, opt. Tihomira Valentića i opt. Zdravka Dragića, a ţalba drţavnog odvjetnika u cijelosti, odbijaju se kao neosnovane te se u pobijanom, a nepreinačenom dijelu, potvrĎuje presuda suda prvog stupnja.

–  –  –

Presudom Ţupanijskog suda u Zagrebu broj K-rz-1/07 od 7. svibnja 2009. optuţenici Branimir Glavaš, Ivica Krnjak, Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić, Tihomir Valentić i

Zdravko Dragić oglašeni su krivima za kaznena djela raznog zločina i to:

–  –  –

pet godina (djelo pod 1. a) i b)), te za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st.1. OKZRH (djelo pod 2. a), b), c) i d)), za koje mu je utvrĎena kazna zatvora u trajanju od osam godina, te je primjenom odredaba o stjecaju iz čl. 43. st. 1. i

2. toč. 2. OKZRH osuĎen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od deset godina; optuţenici Ivica Krnjak, Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić, Tihomir Valentić i Zdravko Dragić oglašeni su krivima za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st.

1. OKZRH (djelo pod 2), te su osuĎeni na kazne zatvora i to: opt. Ivica Krnjak u trajanju od osam godina, opt. Gordana Getoš Magdić u trajanju od sedam godina, a opt. Dino Kontić, opt.

Tihomir Valentić i opt. Zdravko Dragić u trajanju od po pet godina, svaki.

Temeljem čl. 45. st. 1. OKZRH optuţenicima je u izrečene kazne zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to opt. Branimiru Glavašu od 18. travnja 2007. do 11. siječnja 2008., opt. Ivici Krnjaku od 19. listopada 2006 do 18. rujna 2008., od 24. do 26. studenoga

2008. te od 21. travnja 2009. pa nadalje, opt. Gordani Getoš Magdić od 19. listopada 2006. do

17. rujna 2008., opt. Dini Kontiću od 19. listopada 2006. do 18. rujna 2008., te opt. Tihomiru Valentiću i opt. Zdravku Dragiću od 19. listopada 2006. do 17. rujna 2008.

Temeljem odredbe čl. 120. st. 1. u svezi sa čl. 119. st. 2. toč. 8. ZKP-a optuţenici su obvezani oštećeniku Radoslavu Ratkoviću naknaditi troškove postupka i to nagradu i izdatke punomoćnice - odvjetnice Ljiljane Banac u iznosu od 80.215,00 kuna.

Temeljem odredbe čl. 122. st. 4. ZKP-a svi optuţenici su u cijelosti osloboĎeni obveze naknade troškova kaznenog postupka iz čl. 119. st. 2. toč. 1.- 6. ZKP-a, a optuţenici Ivica Krnjak, Dino Kontić, Tihomir Valentić i Zdravko Dragić i plaćanje nagrade i nuţnih izdataka za branitelje postavljene po sluţbenoj duţnosti.

Protiv te presude ţalbe su podnijeli: Ţupanijski drţavni odvjetnik u Zagrebu zbog odluke o kazni u odnosu na sve optuţenike, uz prijedlog da se svim optuţenicima izreknu kazne zatvora u duljem trajanju; opt. Branimir Glavaš osobno te po braniteljima odvjetnicima Veljku Miljeviću, Anti Maduniću i Draţenu Matijeviću zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona te zbog odluke o kazni, uz prijedlog da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suĎenje pred potpuno izmijenjenim vijećem; opt.

Ivica Krnjak osobno i po braniteljima - odvjetnicima Domagoju Rešetaru i Nevenu Gotalu zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona te zbog odluke o kazni i troškovima postupka uz prijedlog da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suĎenje pred izmijenjenim vijećem, odnosno da se preinači i ţalitelja oslobodi svake krivnje; opt. Gordana Getoš Magdić osobno te po branitelju Antunu Babiću, zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka,, pogrešno ili nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona te zbog odluke o kazni, uz prijedlog da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje; opt. Dino Kontić po branitelju Radovanu Kovaču, zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja i povrede kaznenog zakona uz prijedlog, da se pobijana presuda preinači te se optuţenika oslobodi od optuţbe odnosno da se ista ukine, a u slučaju ukidanja presude, da se postupak vodi pred izmijenjenim vijećem; opt. Tihomir Valentić po braniteljima Jadranki Sloković i Borisu Vrdoljaku, odvjetnicima u Zagrebu, zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona te zbog odluke o kazni, uz I Kţ 84/10-8

-4prijedlog da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suĎenje; opt. Zdravko Dragić osobno, te po branitelju Dragutinu Gajskom, odvjetniku u Zagrebu zbog bitnih povreda odredaba kaznenog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrĎenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona te zbog odluke o kazni, uz prijedlog da se pobijana presuda ukine, a predmet vrati na ponovno suĎenje pred izmijenjenim vijećem.

Odgovor na ţalbe svih optuţenika podnio je Ţupanijski drţavni odvjetnik u Zagrebu, po zamjeniku Draţenu Jeleniću, uz prijedlog da se ţalbe svih optuţenika odbiju kao neosnovane.

Odgovor na ţalbu drţavnog odvjetnika podnijeli su opt. Branimir Glavaš po branitelju Veljku Miljeviću, opt. Ivica Krnjak po branitelju Domagoju Rešetaru te opt. Zdravko Dragić po branitelju Dragutinu Gajskom, svi uz prijedlog da se ţalba drţavnog odvjetnika odbije kao neosnovana.

Izjašnjavajući se o ţalbama, Glavni drţavni odvjetnik Republike Hrvatske, po zamjeniku Darku Klieru, podneskom broj KŢ-DO-197/10 od 9. veljače 2010., predlaţe prihvatiti ţalbu drţavnog odvjetnika zbog odluke o kazni, a ţalbe optuţenika odbiti kao neosnovane.

Sjednica vijeća odrţana je u nazočnosti zamjenika Glavnog drţavnog odvjetnika Darka Kliera, branitelja opt. Branimira Glavaša – Veljka Miljevića, Ante Madunića i Draţena Matijevića, branitelja opt. Ivice Krnjaka – Domagoja Rešetara, branitelja opt. Gordane Getoš Magdić – Antuna Babića, branitelja opt. Dina Kontića – Radovana Kovača, branitelja opt.

Tihomira Valentića – Jadranke Sloković i Borisa Vrdoljaka, te branitelja opt. Zdravka Dragića – Dragutina Gajskog, a u odsutnosti opt. Branimira Glavaša koji je o sjednici uredno izvješten, iako je u bijegu, te u odsutnosti opt. Gordane Getoš Magdić, opt. Ivice Krnjaka, opt.

Dine Kontića i opt. Zdravka Dragića koji su u pritvoru i imaju branitelje, pa vijeće nije našlo svrhovitim osigurati njihovu nazočnost na sjednici vijeća (čl. 374. st. 2. i 4. ZKP-a).

Ţalba opt. Branimira Glavaša zbog povrede kaznenog zakona i odluke o kazni je osnovana, a osnovane su i ţalbe svih optuţenika zbog odluke o kazni, dok u ostalom dijelu te ţalbe nisu osnovane.

Nije osnovana ni ţalba drţavnog odvjetnika zbog odluke o kazni.

Svi optuţenici bilo osobno, bilo po braniteljima, ističu bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 1. toč. 2. u svezi sa čl. 36. st. 1. toč. 5. ZKP-a, koja se ogleda u tome da su na glavnoj raspravi sudjelovali suci koji su se morali izuzeti. Konkretno, sutkinja Rajka Tomerlin Almer da je prije i tijekom glavne rasprave sudjelovala u izvanraspravnom vijeću prilikom odlučivanja o produljenju pritvora, sutkinja Sonja Brešković Balent i predsjednik vijeća sudac Ţeljko Horvatović tijekom istrage da su sudjelovali u ţalbenim vijećima prilikom odlučivanja u povodu ţalbi protiv rješenja o produljenja pritvora.

–  –  –

MeĎutim, po stanovištu ovog drugostupanjskog suda, činjenica da su suci, koji su sudjelovali u donošenju prvostupanjske presude, prethodno sudjelovali i u izvanraspravnom vijeću prilikom odlučivanja o produljenju pritvora (sutkinja Rajka Tomerlin Almer), odnosno u ţalbenim vijećima prilikom odlučivanja o ţalbama protiv rješenja o produljenju pritvora (sutkinja Sonja Brešković Balent i sudac Ţeljko Horvatović) nije okolnost koja bi u smislu odredbe čl. 36. st. 1. toč. 1. do 5. ZKP-a dovela do isključenja od obavljanja sudske duţnosti bilo kojeg od navedenih sudaca. Isto tako, ta činjenica, sama za sebe, ne moţe biti niti razlogom za otklon od obavljanja sudske duţnosti u smislu odredbe čl. 36. st. 2. ZKP-a, bez postojanja drugih negativnih pokazatelja njihove nepristranosti, koji su ovdje izostali, a oni se ne navode ni u ţalbama.

U konkretnom slučaju suci prvostupanjskog suda nisu donosili nikakve odluke niti su sudjelovali u prethodnom postupku, na način da bi se iz njihovog prethodnog postupanja moglo opravdano zaključivati da su odlučivali o pitanjima koja su blisko povezana sa odlukom o krivnji, a niti su o takvim pitanjima zauzimali svoj stav. Zato, prema usvojenom stanovištu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sudjelovanje suca u odlučivanju o pritvoru, samo za sebe, ne prejudicira kasniju odluku istog suca. Tomu u prilog govori i vaţeće odredbe ZKP-a i čl. 104. st. 3. ZKP-a koji i izrijekom ovlašćuje raspravno vijeće odnosno suca pojedinca da za trajanja glavne rasprave i do objave presude odreĎuje, produljuje ili ukida pritvor kao i meĎunarodni kaznenopravni standardi, npr. presuda Europskog suda za ljudska prava (Case of Hauschildt v. Denmark, od 24. svibnja 1989.), pa je zaključiti da opisanim sudjelovanjem sudaca u ovom slučaju, bez postojanja konkretnih negativnih pokazatelja njihove nepristranosti, nije povrijeĎeno pravo optuţenika na zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud.

Stoga prvostupanjski sud nije počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 1. toč. 2. u svezi čl. 36. st. 1. toč. 5. ZKP-a, odnosno čl. 36. st. 2. ZKP-a, kao što to pogrešno smatraju ţalitelji.

Obzirom da se ţalbe pozivaju na odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske UIII/3880/2006, U-III-2382/2005, U-III/5423/2008 i U-III-120/2009, treba primijetiti da se u tim odlukama ne radi o identičnoj pravnoj situaciji, budući da je, nepristranost suca koji je u tim odlukama odlučivao tijekom glavne rasprave, dovedena u pitanje, kumulativno s odlučivanjem o pritvoru i drugim, dodatnim razlozima.

TakoĎer se neosnovano u ţalbama optuţenika tvrdi da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 2. u svezi sa čl. 9. ZKP-a, odnosno da se presuda temelji na nezakonitom dokazu – zapisniku o ispitivanju opt. Gordane Getoš Magdić pred redarstvenim vlastima 20. listopada 2006. te pred istraţnim sucem 21. listopada 2006.

Iako se u ţalbama opt. Branimira Glavaša i opt Gordana Getoš Magdić točno navodi da je opt. Gordana Getoš Magdić u zgradu policije došla 18. listopada 2006. u 20,30 sati, da je sa njenim ispitivanjem započeto 20. listopada 2006. u 17,25, a završeno 21. listopada 2006.

u 00,15, sati, što znači da je u prostorijama redarstvenih vlasti provela četiri sata duţe nego što su je redarstvene vlasti mogle zadrţavati (redarstvene vlasti mogle su je zadrţati najdulje 48 sati), da je opt. Gordana Getoš Magdić u nazočnosti branitelja Radoslava Arambašića prvotno iskazala da će se braniti šutnjom i da o takvoj obrani šutnjom nije sačinjen zapisnik, I Kţ 84/10-8Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |


Similar works:

«THE GANDA NDERE AN EXAMINATION OF THE NOTCHED FLUTE OF THE BAGANDA PEOPLE OF UGANDA: ITS USAGE, MANUFACTURE AND REPERTORY; WITH SPECIAL MENTION OF THE ROYAL FLUTE BAND OF THE FORMER KINGS OF BUGANDA. A DISSERTATION Submitted according to the requirements of the University of Wales for examination for the degree of Master of Arts. by Peter Cooke, BA (Wales) ARCM (Revised for PDF format 2015) CONTENTS Preface (Note on present publication) Acknowledgements 2 Summary 3 INTRODUCTION PART 1 Ganda...»

«CONTRACTORS STATE LICENSE BOARD California Department of Consumer Affairs A Consumer’s Guide to Asbestos Members of the Contractors state license board Paul Schifino, Contractor Member, Chair Joan Hancock, Contractor Member, Vice Chair Mark A. Thurman, Contractor Member, Secretary David Dias, Public Member Pastor Herrera Jr., Public Member Matthew Kelly, Public Member Robert Lamb, Public Member Ed Lang, Public Member James Miller, Public Member John O’Rourke, Public Member Bruce Rust,...»

«Professor Francis Warnock Email:warnockf@darden.virginia.edu Web: http://faculty.darden.virginia.edu/warnockf/IF2013.pdf Doctoral Course on International Portfolio Allocation and International Capital Flows (Trinity College Dublin, November 2013) Overview International capital flows and the resulting international investment positions have risen sharply over the past few decades. These flows and positions both affect and are affected by countries’ policies. With the backdrop of countries...»

«Promoting Democracy in the Western Balkans after the Global Financial Crisis Adam Fagan Queen Mary University of London Indraneel Sircar University of Essex Published by LSEE Research on South Eastern Europe Managing Editor Cristina Maza Reproduction and Printing Reprographics, LSE, December 2012 LSEE is part of the LSE's European Institute, a Jean Monnet Centre of Excellence Table of Contents 1. Introduction.... 01 2. Research Methodology and Design... 05 3. Preliminary Survey Results. 4....»

«6.12.2007 Code of Academic Ethics Ben-Gurion University of the Negev A. Abstract: Basic Values 1. The University, as the name implies, is a free research community, established on a foundation of universal values. These values are the values of truth and liberty, and their derivative values of impartiality: honesty, justice, equality, and respect for all human beings. There are deep links between these values: we cannot ensure truth without freedom of research, while freedom of research in turn...»

«Proc. ESA Annual Meeting on Electrostatics 2013 1 Validity of measurement and calculation on electrostatically induced voltage of ungrounded metal box generated by moving charged body Norimitsu Ichikawa and Isaku Yamakawa Dept. of Electrical Engineering Kogakuin University phone: (+81) 42-628-4692 e-mail: ichikawa@cc.kogakuin.ac.jp Abstract—When a charged body passes by in front of an ungrounded metal box, which is a floating potential, such as the box of electronic equipment, an...»

«Catalogue des plantes en culture au jardin Botanique Jean-Marie Pelt Classification utilisée APG Nom Genre sp. Auteur. ssp. Auteur Cultivar Créateur année création NUM_IPEN Acanthaceae Acanthus arboreus Forssk. UG-0-NCY-19793544W Acanthaceae Acanthus hungaricus (Borbás) Baen. XX-0-NCY-19930502G Acanthaceae Acanthus ilicifolius L. XX-0-NCY-19783846G Acanthaceae Acanthus spinosus L. XX-0-NCY-20100357G Acanthaceae Aphelandra sinclairiana Nees XX-0-NCY-20033102G Acanthaceae Asystasia gangetica...»

«Sermon #647 Metropolitan Tabernacle Pulpit 1 HEART’S EASE NO. 647 A SERMON DELIVERED ON SUNDAY MORNING, AUGUST 27, 1865, BY C. H. SPURGEON, AT THE METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON. “He shall not be afraid of evil tidings: his heart is fixed, trusting in the Lord.” Psalm 112:7. THE last month has been a peculiarly gloomy season. Evil tidings have followed on one another’s heels like Job’s messengers. Epidemics have been rampant among our families, and many are the early graves which...»

«Researching Female Public Toilets: Gendered Spaces, Disciplinary Limits By Barbara Penner1 Abstract I have always been drawn to study intimate yet public spacesmost notably Victorian ladies’ public lavatories and American honeymoon suites. Such research raises larger questions concerning the legitimacy of certain objects of inquiry and of feminist and interdisciplinary work in general. This paper aims to go behind the curtain of academic research and to think about the challenges one faces...»

«T.C. Memo. 2014-155 UNITED STATES TAX COURT ESTATE OF FRANKLIN Z. ADELL, DECEASED, KEVIN R. ADELL, TEMPORARY CO-PERSONAL REPRESENTATIVE, Petitioner v. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, Respondent Docket No. 1188-11. Filed August 4, 2014. Steven Spencer Brown, Denis John Conlon, Royal B. Martin, Jr., and William Gibbs Sullivan, for petitioner. John W. Stevens and Angela B. Reynolds, for respondent. MEMORANDUM FINDINGS OF FACT AND OPINION PARIS, Judge: In a notice of deficiency, respondent...»

«TEXAS ETHICS COMMISSION IN THE MATTER OF § BEFORE THE § THOMAS P. MARINIS, JR., § CAMPAIGN TREASURER, § TEXAS ETHICS COMMISSION VINSON & ELKINS TEXAS PAC, § § RESPONDENT § SC-3120384 ORDER and AGREED RESOLUTION I. Recitals The Texas Ethics Commission (the commission) met on August 8, 2013, to consider sworn complaint SC-3120384. A quorum of the commission was present. The commission determined that there is credible evidence of violations of sections 254.031 and 254.151 of the Election...»

«NPL Report DEM-ES 014 Software Support for Metrology Best Practice Guide No. 1 Validation of Software in Measurement Systems Brian Wichmann, Graeme Parkin and Robin Barker NOT RESTRICTED January 2007 National Physical Laboratory Hampton Road Teddington Middlesex United Kingdom TW11 0LW Switchboard 020 8977 3222 NPL Helpline 020 8943 6880 Fax 020 8943 6458 www.npl.co.uk Software Support for Metrology Best Practice Guide No. 1 Validation of Software in Measurement Systems Brian Wichmann with...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.